Til ordføreren Interpellasjon fra Eidsberg Venstre

Interpellasjon om botilbud for rusavhengige

En kommune måles etter hvor godt vi tar vare på hverandre og noen grupper er mer sårbare en andre. Det er ikke alle som blir sett og hørt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommunene er tillagt et stort ansvar for å tilby vanskeligstilte et sted å bo, samt å bidra til livsopphold. Stadig flere rusavhengige får tilbud om avrusing, , eller om legemiddelassistert rehabilitering (såkalt LAR-behandling) som er et statlig ansvar.

Illustrasjonsbilde sosialt ansvar

Foto: Microsoft

I etterkant av behandling eller i sammenheng med LAR-behandling er det viktig at tidligere rusmisbrukere ikke bosettes eller blir boende i et rusmiljø, men at de får bo- og arbeidstrening og et godt oppfølgingstilbud.

Med tanke på at det er mange barn som har rusavhengige foreldre som har et delvis eller helt omsorgsansvar er det viktig at kommunen er seg sitt ansvar bevist.

På bakgrunn av dette ønsker Venstre å stille følgende spørsmål til ordføreren:

Hvor mange i vår kommune har fått et kommunalt botilbud med bo- og arbeidstrening så langt i 2008 og mener ordføreren at tilbudet som blir gitt er bra?

Rita Sletner

Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**