Grønn tråd i Venstres alternative budsjett

Venstre foreslår å opprette et nytt statlig investeringsselskap, Klimatek, for å bidra til utvikling av ny klimateknologi og miljøvennlig omstilling av bedrifter. – Vi bør ha som mål å få en like god leverandørindustri for klima og fornybar energi som vi har for olje- og gassektoren, sier leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Venstre la fram sitt alternative budsjett. - Det landet nå trenger, er en målrettet satsing på framtiden - på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, sa Lars Sponheim.

Venstre la fram sitt alternative budsjett. – Det landet nå trenger, er en målrettet satsing på framtiden – på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, sa Lars Sponheim.
Foto: Steinar Haugsvær

Venstres budsjett har tittelen "Rett medisin til rett tid": Last ned alternativt statsbudsjett 2009 (pdf).

– Ingen andre fremmer et så gjennomgripende forslag som vi når det gjelder å trekke økonomien i grønn retning. Vi vil ha et omfattende skatteskifte og legger opp til at dynamikken i økonomien trekker oss i en klart grønnere retning, sier Sponheim.

Finanskrise gir også muligheter
Regjeringen la fram et budsjettforslag for 2009 som i realiteten innebar at finanskrisen ikke i nevneverdig grad skulle omfatte Norge. Både anslagene for vekst i økonomien, arbeidsledighet og andre tilsvarende størrelser framstår i dag som svært optimistiske.

– Vi mener Venstres opplegg er rett medisin til rett tid. Det landet nå trenger, er en målrettet satsing på framtiden – på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, miljøvennlig samferdsel, storsatsing på forskning og målrettet fattigdomsbekjempelse blant barn og unge.

 - Regjeringens stramming av skatteskruen overfor de som vil investere og eie i norske bedrifter er helt feil, mener Sponheim.

– Regjeringens stramming av skatteskruen overfor de som vil investere og eie i norske bedrifter er helt feil, mener Sponheim.
Foto: Rune Kongsro

Klimatek
Venstre mener det er nødvendig med en kraftig satsing på forbedring av rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og småbedrifter spesielt. Dette er en hovedprioritering i Venstres alternative statsbudsjett for 2009.

– Et viktig virkemiddel er å opprette et nytt statlig investeringsselskap, Klimatek, som har som formål å investere i klimateknologi, klima-gründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv. Selskapet bør baseres på samme retningslinjer som nasjonale såkornfond under Innovasjon Norge. Det betyr en investeringskapital på 1 mrd kroner, hvorav staten bidrar med 500 mill og private investorer med 500 mill, forklarer Sponheim.

 - Den største utfordringen norsk skole står overfor i dag er å sikre nok kvalifiserte lærere, sier Trine Skei Grande.

– Den største utfordringen norsk skole står overfor i dag er å sikre nok kvalifiserte lærere, sier Trine Skei Grande.
Foto: Rune Kongsro

Vil ha lærermilliard
Venstre foreslår også 350 mill. kroner og 200 mill. kroner til hhv. kompetanseheving og rekruttering av lærere ut over Regjeringens forslag. Dersom forslagene fra Venstre får flertall innebærer det at det samlet vil bli bevilget 1 mrd. kroner til disse tiltakene i 2009.

– Den største utfordringen norsk skole står overfor i dag er å sikre nok kvalifiserte lærere. Den samlede satsingen på videreutdanning og rekruttering av lærere i 2009 vil passere en milliard dersom Venstres budsjettforslag får støtte i Stortinget, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Rentenedgang og investeringsvilje
Venstre har de siste budsjettene valgt å bruke mindre oljepenger enn regjeringen, for å dempe presset i økonomien og for å få ned renten. I dagens usikre situasjon er det mest hensiktsmessig å følge regjeringens forslag. Venstre vil advare mot å bruke mer oljepenger, fordi jobb nummer en er fortsatt er å få ned renten og dermed bidra til økt investeringsvilje.

– Det største problemet er at Regjeringen ikke tar noen viktige grep som viser vilje til nødvendig omstilling for å sikre arbeidsplasser, bedrifter og hjem også i framtiden: Omlegging av skattesystemet fra rød til grønn skatt er helt fraværende, det er ingen målrettet satsing på nyskaping, innovasjon og det miljøvennlige næringslivet. Det er dette som skal sikre velferden i framtiden, sier Sponheim.

Venstre stiller seg også svært undrende til at regjeringen fortsetter sitt målrettede angrep på norske bedriftseiere.
– Regjeringens stramming av skatteskruen overfor de som vil investere og eie i norske bedrifter er helt feil i dagens situasjon med uro på børser og finanskrise. Det er åpenbart at regjeringen ønsker å redusere privat eierskap i norsk næringsliv.

Hovedprofil i Venstres alternative statsbudsjett
Last ned dokument: Venstres alternative statsbudsjett 2009 (.doc)

• En kraftig satsing på forbedring av rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og småbedrifter spesielt. Det satses spesielt på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet.
• En tung satsing på utdanning og forskning (delvis parallelt med satsing på næringsliv).
• 1 mrd til miljøvennlig samferdsel og trafikksikkerhet.
• En målrettet satsing på å redusere fattigdom, spesielt blant barn og unge med over 1 mrd kroner til ulike tiltak.
• En gjennomført miljøprofil på alle områder i tillegg til ulike økninger i rene miljøtiltak.
• Et skatteskifte fra rød til grønn skatt på om lag 3 mrd kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**