Foreslår milliardløft for forskning og høyere utdanning

I alternativt statsbudsjett for 2009 foreslår Venstre en økning i satsingen på forskning og høyere utdanning på 1,5 mrd. kroner ut over regjeringens forslag, og følger på denne måten opp Venstres alternative budsjetter fra 2007 og 2008 som begge hadde en betydelig økt satsing på forskning med over 1 mrd mer enn det som ble sluttresultatet ved hjelp av regjeringspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2009 en satsing på forskning og høyere utdanning som ligger om lag 1,5 mrd. høyere enn Regjeringens forslag, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

– Det er fint at Regjeringen har fått en egen statsråd for forskning og høyere utdanning, men det er vanskelig å se større endringer enn at Regjeringen nå gjør spede forsøk på å rette opp deler av sin egen feilslåtte politikk. Det kan knapt kalles en offensiv satsing, sier Dørum.

 Dørum vil ha mer til forskning.

Dørum vil ha mer til forskning.
Foto: Rune Kongsro

Økte pensjons-og lønnsutgifter
Dørum peker spesielt på at universiteter og høyskoler står foran kraftige budsjettkutt på grunn av økte lønns- og pensjonsutgifter. Lønns- og pensjonsbomben er i følge Kunnskapsdepartementet på om lag 440 mill. kroner.

– Den mye omtalte reverseringen av det såkalte" hvileskjæret" innebærer i realiteten at universiteter og høyskoler blir påført ytterligere ett til to nye hvileskjær. Vi foreslår derfor å øke basisbevilgningen med 220 mill. kroner, og vil følge dette ytterligere opp i Revidert nasjonalbudsjett 2009, sier Dørum.

 Venstre vil rekruttere flere til forskning.

Venstre vil rekruttere flere til forskning.
Foto: Microsoft

I tillegg foreslår Venstre en kraftig rekrutteringssatsing, bl.a. 369 nye stipendiatstillinger, 65 nye post.doc.-stillinger og 50 nye nærings-ph.d.

– Det er avgjørende å sikre rekrutteringen, understreker Dørum, som viser til at statsråd Aasland i sommer avlyste den bebudede rekrutteringsmeldingen.

Styrker næringsrettet forskning
Venstre ønsker også å styrke den næringsrettede forskningen med 300 mill. kroner, bevilge ytterligere 50 millioner til FoU-kontrakter, samt øke beløpsgrenser og gjeninnføre tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i SkattFUNN-ordningen.

– Regjeringens innsats i forhold til næringsrettet forskning er nærmest fraværende. Venstres forslag er konstruktive bidrag for å styrke næringslivets forskningsinnsats, understreker Dørum.

I tillegg foreslår Venstre å styrke fondsbeholdningen i Forskningsfondet med 28 mrd. kroner utover Regjeringens forslag. Fondet vil etter dette utgjøre 100 mrd. kroner, og økningen på 28 mrd. kroner vil – gitt en rentesats på 5 % – medføre en ekstra avkastning til forskningsformål på om lag 1,4 mrd. kroner i 2010 utover Regjeringens forslag.

Venstres forskningssatsing 2009

•Økte beløpsgrenser SkatteFUNN (påløpt beløp — ikke direkte budsjetteffekt før 2010) 442,0
•Gjeninnføring av tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN-ordningen 40,0
•Næringsrettet forskning 300,0
•Forskning- og utviklingskontrakter, Innovasjon Norge 50,0
•Basis-kompensasjon universitet og høyskoler 220,0
•369 nye stipendiat-stillinger 137,0
•65 nye postdoc-stillinger 17,3
•50 nye nærings-phd 6,7
•Norges Forskningsråd 50,0
•Utstyrsetterslep 100,0
•Forskning klima/fornybar energi 100,0
•Forskning miljøvennlig drivstoff/hydrogen 20,0
•Div. mindre tiltak (studentvelferd, freshman-år, luftfartsfag UiT m.v.) 37,5
•Forskningsfondet 28.000,0

SUM FORSKNING/HØYERE UTDANNING (eksl fondsavsetning) 1.520,5

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**