En milliard mer til å bekjempe fattigdom

Regjeringens store mål i denne regjeringsperioden skulle være å avskaffe fattigdom. – Venstre deler målsettingen, men registrerer at regjeringen ikke har nådd målene. Venstre tar blant annet til orde for en vesentlig styrking av helsesøster-tjenesten, sier stortingsrepresentant André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Vi trenger tiltak rettet mot barna i fattige familier slik at de ikke vokser opp under vanskelig levekår. Vi legger opp til en rekke tiltak og prosjekter i skolen og i hjemmet for å hindre såkalte "drop-outs" fra skolen. Blant annet vil vår styrking av helsesøster-tjenesten være et viktig bidrag. Jeg mener dette er en meget viktig funksjon innenfor norsk skolevesen, som sliter med for få ressurser, sier Skjelstad.

 Venstre vil ha en milliard mer til bekjempelse av fattigdom.

Venstre vil ha en milliard mer til bekjempelse av fattigdom.
Foto: Microsoft

Forebygging
Venstre vil også styrke forebyggingsarbeid på en rekke områder for å forhindre fattigdom og gi alle så like levekår som mulig.

– Vi må bort fra systemfokus og møte folk der de har behov, påpeker André N. Skjelstad.

Venstres alternative budsjett:
Tiltak for å bekjempe fattigdom (beløp i mill. kr.)

• Diverse boligtiltak: 110,0
• Økte tilskudd til frivillige organisasjon som arbeider med barn i lavinntektsfamilier/barnevern/integrering: 35,0
• Div tiltak i skolen for å hindre drop-out fra skolen. (leksehjelp, hjem-skole,
deltakelse for alle, skrive og lesevansker): 117,5
• Flere tiltaksplasser yrkeshemmede: 30,8
• Rusomsorg: 205,0
• Gratis tannhelse, fattige: 150,0
• Omsorgslønn til foreldre med funksjonshemmede barn: 70,0
• Styrking av helsesøstertjenesten: 50,0
• Rehabilitering: 250,0
• Støttekontakter: 30,0
• Ettervern, barnevernet til 23 år: 25,0

SUM FATTIGDOMSTILTAK: 1.073,3

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**