Alternativt budsjett med skoleprofil

Åmot Venstre satser på skole! Dette gjenspeiles tydelig i det alternative budsjettet som vil bli lagt frem den 17.desember i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Skolen er en av Åmots viktigste instutisjoner, for kunnskap men også som sosial arena. Åmot skole bør bli bedre, dette kommer bl.a. frem i nasjonale prøver som viser at det faglige læringsutbyttet ikke er godt nok. Skolens økonomi er styrende for det pedagogiske handlingsrommet og for evnen til å drive en fleksibel og godt tilpasset opplæring.Skolene i Åmot trenger et løft på kort og lang sikt.

Åmot Venstre imøtekommer rådmannens innstilling til budsjett, men har noen vesentlige endringer innenfor skole. Åmot Venstre imøteser i all hovedsak innstillingen fra hovedutvalg i oppvekst og kultur og de fleste innspill fra skolekoordinator, FAU og Utdanningsforbundet.

Alternativt budsjett foreslår i tillegg til rådmannens forslag disse punktene:

390 000 kroner. Styrking av lærertettheten i norsk og matematikk på 1.-4.trinn.

150 000 kroner. Beredskap til elever med spesielle behov. Ressursene disponeres av skolekoordinator som strakstiltak ved oppdukkende behov.

50 000 kroner. Utdanningsvalg. Denne opplæringen skal knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen.

41 000 kroner. Utvidet merkantil ressurs. Utvidelse med 9% stilling ved Rena skole. Denne ressursen kan utføre felles arbeidsoppgaver for Deset og Osen og fører også til en effektivisering.

100 000 kroner. Alternativt opplæringstilbud “Drengestua”. Alternativt opplæringstilbud i form av spesialundervisning ved Åmot Ungdomsskole.

45 000 kroner. Beholde pris for opphold i SFO på 2008-nivå.

150 000 kroner. Trafikksikkerhetstiltak i boligområder.

470 000 kroner. Vikar med fast møtetid i skolen. Skolene bør kunne samarbeide om å utnytte denne ressursen på best mulig måte.

500 000 kroner. Innkjøp av undervisningsmateriale.

250 000 kroner. Leksehjelp for alle 2 dager pr. uke.

133 000 kroner. Miljøarbeider “Treffstedet Kjelleren” 30% stilling, slik at ungdomsklubben kan bli et fast tilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**