Til innhold
Hege Nilsen.

Fleksible løsninger for familien.

Åmot Venstre

Ta et valg for fremtiden.

Vi må gjøre Åmot kommune robust og med et økonomisk handlingsrom til å møte kommunereformen. Vi sier foreløpig verken ja eller nei til kommunesammenslåing. En utredning må gi oss flere svar på dette. Mye fungerer godt, men vi tror det politiske handlingsrommet kan brukes bedre.

Vi vil møte mange utfordringer i årene som kommer. Kampen om kompetent arbeidskraft. Klimakrisen, som kan løses ved hjelp av energi fra vann, vind, skog og hav. Dette kan også skape nye arbeidsplasser og en bærekraftig velferd. Åmot er en folkehelsekommune og det er godt at levealderen øker, samtidig som dette innebærer at det vil bli flere som trenger pleie og færre til å gi pleie.

Disse utfordringen krever klare prioriteringer.Vi vil kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre.

Vår visjon er et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet eller legning.

Åmot Venstre søker dialog med innbyggerne og politisk samarbeid for å få de beste løsningene for kommunen.

Venstre i Åmot.

 • Skole og skolemiljø.

  Nøkkelen til en god skole er tydelige prioriteringer av både penger og menneskelige ressurser.

  Åmot Venstre vil:
  - ha flere kontaktlærere på hvert årstrinn
  - innføre løpende evaluering av skolens arbeidsmiljø fra elever og lærer.
  - styrke den digitale kompetansen hos både elever og lærere, samt ha et godt nok utvalg av digitale læringsressurser
  - beholde skolefaglig koordinator
  - etablere sommerjobbordning for ungdom mellom 16 - 21 år

 • Familie.

  Vi vil ha løsninger som er tilpasset tiden vi lever i. Dette er viktig for bosetting av medflyttere til forsvarsansatte og studenter, i tillegg til økt bosetting.

  Åmot Venstre vil:
  - innføre fleksible åpningstider i barnehagene
  - fortsatt ha full barnehagedekning og løpende inntak
  - tilby søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
  - være pådriver for et kulturløft for små og store
  - støtte fritidsaktiviteter til barnefamilier med lav økonomi

 • Næring.

  VI trenger en næringspolitikk som viser "Vilje til vekst" og et mer levende sentrum

  Åmot Venstre vil:
  - skape møtearenaer og samarbeidsforum for de som har ideer, planer om å etablere seg eller er etablert.
  - stimulere matkultur og produksjon av lokal mat og drikke, samt lokale håndverksbedrifter
  - etablere gågate i Rena sentrum
  - utvikle parken med aktiviteter for små og store
  - ha et levende bibliotek med utvidet åpningstid og et variert tilbud
  - videreutvikle Åmot Frivillig Sentral

 • Miljø.

  Å bevare natur og miljø handler mye om de små og store valgene vi tar hver eneste dag. At flere sykler og går, styrker både folkehelsen og miljøet.

  Åmot Venstre vil:
  - bygge gang- og sykkeveinett
  - stimulere til økt bruk av sykkel og el-sykkel
  - sikre at Rovviltnemda i Hedmark bruker midler til FOu-basert kunnskap om rovdyrene våre
  - jobbe for elektrifisering av Rørosbanen
  - arbeide for økt bruk av bioenergi

 • Velferd.

  En velferdskommune måles i hvordan vi tar vare på våre svakeste.

  Åmot Venstre vil:
  - opprette et lavterskeltilbud både for psykisk helse og rus
  - ta i mot flere flyktninger enn det kommunen gjør i dag
  - satse på hjemmetjenester, dagtilbud og omsorgsboliger med og uten bemanning for eldre