Forslag til vedtak Økonomiplan 2009 – 2012 På side 5 under administrasjonssjefens vurderinger står det følgende:

Dersom det kommer ytterligere midler til Eidsberg Kommune i 2009, eller i planperioden, er det tjenestene nevnt over oss må prioritere (omsorg og skole). I tillegg må vi se på budsjettnivået for barnevern og funksjonshemmede. En foreldregruppe har planlagt bygging av bolig for funksjonshemmede. Vi har til vurdering det ansvar som påhviler kommunen ”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ansvaret er klart, dette er en gruppe unge utviklingshemmede som har lovfestede rettigheter som ytes etter Lov om sosiale tjenester § 4-2a og som ytes uavhengig av hvor man bor.
Hvem som har krav på tjenester er hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4-3.

Håvard Baggetorp

Foto: Eidsberg Venstre

I Utredningen om botilbud og omsorgstjenester er det kartlagt et behov om ca. 28 boliger for funksjonshemmede. (side 23 og 24)

Foreldre til ni funksjonshemmede ungdommer har i to år planlagt ” Opsahlåsen borettslag”. Borettslaget er initiert med bakgrunn i mangel på denne type boliger i Eidsberg kommune. Leilighetene er således et supplement til kommunens egne omsorgsboliger. Eidsberg kommune er ansvarlig for alle nødvendige omsorgstjenester. Boligprosjektet vil bidra til å løse kommunens lovpålagte oppgaver.

I følge kompensasjonsloven skal det gis kompensasjon for anskaffelser til bolig til helseformål og sosiale formål.

Forslag til vedtak:

Eidsberg Kommune bekrefter at tiltaket er innenfor rammen av kommunens lovpålagte oppgaver og at tiltaket "Opsahlåsen borettslag" således kvalifiserer til å være innenfor reglene om kompensasjon for merverdiavgift.

Midler som dekker nødvendige omsorgstjenester i boligen, legges inn i budsjett og økonomiplan fra 2010.

Eidsberg Venstre
Håvard Baggetorp

Logo

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**