Næringspolitikk for fremtiden

– Det er ingen tvil om at næringspolitikk kommer til å bli det aller viktigste politikk-området i den tiden vi har foran oss. Vår felles utfordring er å gjøre det enklest mulig å erstatte de arbeidsplassene som forsvinner med nye arbeidsplasser, sier Venstres Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I kveld ble næringsbudsjettet debattert i Stortinget. Venstre mener Regjeringen må gi målrettede skatteletter og tiltak til bedriftene, og særlig den eksportrettede industrien slik at flere arbeidsplasser kan beholdes og skapes.

Fisk, oppdrett

Foto: Tone Rasmussen

Må få på plass bedre tiltak for eksportindustrien
– Vår felles utfordring nå, er å gjøre det enklest mulig å erstatte de arbeidsplassene som forsvinner med nye arbeidsplasser. Det kan høres ut som en utfordring som det burde være enkelt å enes om, men når stortingsflertallets resept stort sett er at alle ledige skal inn i offentlig sektor og staten bør og kan kjøpe seg opp i store og mellomstore norske bedrifter, så blir det alt annet enn enkelt.
Den delen av regjeringens krise-plan som ble kommunisert ut i gårsdagens VG er også mer av det samme: Alle tiltak skal skje i regi av eller i offentlig sektor.
Det kan i og for seg være bra for den del av norsk industri og næringsliv som lever av det innenlandske marked, men store deler av norsk næringsliv er konkurranseutsatt og eksportrettet, sier Kongshaug. – Så langt er det rimelig få, om noen, tiltak for denne viktige delen av vårt næringsliv som det synes som om det er noen som helst bekymring for den konkurranseutsatte og eksportretta industrien, som har de største problemene. Det er nettopp dette perspektivet som vil være Venstres aller viktigste prioritet i de samtalene som nå finner sted mellom regjering og opposisjon knyttet til den varslede krisepakken som skal komme på nyåret, fortsetter Kongshaug.

Sparegris

Foto: Microsoft Clipart

4,5 mrd i målrettede tiltak for næringslivet
Venstres viktigste enkelt-tiltak i vårt alternative statsbudsjett er å bedre rammebetingelsene for norsk næringsliv og småbedrifter. Effekten av Venstres politikk er nesten 4,5 mrd i målrettede tiltak for næringsliv, gründere og småbedrifter.Venstre vil satse spesielt på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet kombinert med en gjennomgripende satsing på utdanning og forskning.

Klimatek
– Det vi trenger nå en målrettet satsing på framtida; En moderne framtidsrettet politikk med et gjennomgripende skatteskifte i miljøvennlig retning, satsing på forskning innenfor miljø, klima og næringsutvikling og en konsentrert satsing på vekst i klima- og miljøarbeidsplasser. Venstre har som målsetting å få utviklet en like god leverandørindustri innenfor klima og fornybar energi som vi har for olje og gass-sektoren, forklarer Kongshaug.

Vind

Foto: stock.xchng

– Den delen av norsk metallurgi-industri som nå sliter pga av nedgang i for eksempel bilindustrien burde nå omstilles til å bli leverandører til fornybar-sektoren dersom det var politisk vilje til det.
Derfor forslår Venstre at det opprettes et eget statlig investeringsselskap "KlimaTek" som skal ha som formål å investere i klimakteknologi, klimagründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv. Selskapet baseres på samme retnings-linjer som nasjonale såkornfond under Innovasjon Norge, dvs. en investeringskapital på 1 mrd kroner, hvorav staten bidrar med 500 mill og private investorer med 500 mill.

Landbruksillustrasjon (SøTr)

Foto: Roar Sollied

Bærekraftig norsk landbruk
– Venstre ønsker å bevare et bærekraftig norsk landbruk også i framtiden, men det gjør vi ikke ved å lukke øynene og håpe på bedre vær. Det gjør vi ved å satse målrettet på de som tror på en framtid i norsk landbruk. Ved å la dem få mulighet til å vokse, til å få større fleksibilitet og få mulighet til å ta i bruk både virkemidler og tankegang som ikke tradisjonelt har fått innpass i jordbruket. Morgendagens utfordringer har aldri blitt løst med gårsdagens virkemidler, selv om det er mange i både Senterpartiet og Bondelaget som forsøker å tegne nettopp en slik virkelighet, sier Kongshaug.

Fisk, båt, fiskeskøyte

Foto: Tone Rasmussen

Fisk og seismikk
Kongshaug ytrer også bekymring for regjeringens kraftige satsing på oljeleting gjennom seismiske undersøkelser i sårbare havområder. – Venstre støtter ikke Regjeringens kartlegging av oljeforekomster utenfor Lofoten og Vesterålen, da disse områdene er noen av verdens viktigste gyteområder for en rekke fiskearter. Fiskeindustrien i Lofoten og Vesterålen har meldt om en reduksjon på 70 pst. av landinger av sei og blåkveite etter at den seismiske skytingen startet.
Regjeringens håndtering av denne konflikten har vært lite tilfredsstillende, og jeg ber Regjeringen følge opp sin egen Stortingsmelding om en helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, hvor det fremgår at fiskeinteresser og gytevandringer går foran oljeaktivitet sier Leif Helge Konsghaug.

Norsk fiskerinæring står også overfor andre store utfordringer. Både hos forbrukere, importører og bedrifter ute i markedene er evnen til å kjøpe og betale for norsk fisk kraftig redusert. Utenlandske oppkjøpere har ikke økonomi til å kjøpe norsk fisk for å ha på lager, da bankene i viktige markeder strammer kraftig inn. Dette kan føre til at mange vil miste jobbene sine i fiskeindustrien, og flere frykter industrikonkurser. – Det er for Venstre veldig viktig at vi snartest får på plass gode og målrettede løsninger for den eksportutsatte industrien i fiskerisektoren, avslutter Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**