Venstres alternative bybudsjett for 2009

Venstres bystyregruppe legger idag frem sitt alternative bybudsjett for 2009, samt økonomiplan for 2009 – 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Skolefrukt

-Barn og unge først!
Arvesølvet er ikke syltet ned i infrastruktur, eiendommer eller aksjer. Vårt arvesølv er våre barn og unge og vår evne til å gi den oppvoksende slekt evner og muligheter til å bygge fremtidens samfunn. For Venstre er en god skole, gode oppvekstvilkår og en meningsfull fritid for barn og unge den viktigste investeringen i fremtidig verdiskapning.

Venstre vil:
– Fortsette opptrappingen av timeressursen i skolen
– Styrke satsingen på basisfagene
– Innføre kompetansehevning for lærerne
– Bygge opp et investeringsfond for vedlikehold av barnehager, skoler og idrettsanlegg
– Gi elevdemokratiet mer innflytelse
– Styrke demokratiopplæringen i skolen

Forurensing karbon

Et bærekraftig bymiljø
Bergen har fortsatt store og uløste miljøproblemer, særlig knyttet til transport. For å skape et godt og bærekraftig bymiljø må det satses enda mer på kollektive transportløsninger for å begrense bruken av privatbil.

Venstre vil:
– Ha fortgang i arbeidet med å få bybane til alle bydeler
– Innføre veiprising på tider av døgnet med høy luftforurensning
– Utrede mulighetene for å bygge lokk over motorveiene til bydelene
– Flytte cointainerhavnen og godsterminalen ut av sentrum og realisere to nye bydeler på Nygårdstangen og ved havnen
– Sikre at gratisbussen igjen går om Nøstet
– Realisere gode kollektivprosjekter med økt rutefrekvens og færre takstsoner
– Utvikle kompetansesenter i Bergen for bruk av alternativ energi samt opprette et eget fagforum for energi og miljø

Bergen

En omsorgsby for fremtiden
Venstre vil ha en by som er romslig og tilgjengelig for alle. Alle med behov for tilrettelegging eller hjelp skal oppleve at kommunen stiller opp.

Venstre vil:
– Ha sterkere fokus på rus og psykiatriske problemer blant ungdom
– Styrke skolehelsetjenesten
– Ha høy tolleranse for anderledeshet
– Bedre tilrettelegging for funksjonshemmede i arbeidslivet og i offentlige rom
– Prioritere bygging av kommunale boliger særlig til psykisk utviklingshemmede
– Føre en aktiv integreringspolitikk for innvandrere
– At det opprettes en ny institusjon for aldersdemente
– Utvide antallet fastlegehjemler og sikre at også rusmisbrukere og studenter får fastlege
– Etablere sprøyterom

bok

Nordens beste kulturby
Både det frivillige og profesjonelle kulturlivet skal ha gode vilkår. Også innenfor kultur vil Venstre satse på barn og unge. Det er viktig at Bergen bygger opp flere clustere og næringsparker for det kulturbaserte næringslivet. Våre kulturminner, som middelalderkirkene, de verneverdige byområdene og postveiene må sikres mye bedre enn idag.

Venstre vil:
– Sikre byens mangfold av frivillighet
– Gi kultur- og idrettstilbud til barn og unge særlig gode vilkår
– Opprette flere clustere for det kulturbaserte næringslivet
– Ha et bedre kulturminnevern
– At Bergen skal være sentrum for kulturaktiviter på hele vestlandet

Finans

Bruk finanskrisen til vekst
I kjølvannet av finanskrisen er det viktig med et godt samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv for å sikre at kommunens budsjett brukes til å sikre sysselsetning og næringsutvikling. Det er viktig at kommunen er tungt inne på eiersiden i selskaper som er strategisk viktige for felleskapet. På andre områder kan kommune med fordel selge seg ut eller redusere sine eierandeler for å realisere inntekter.

Venstre vil:
– Selge BIR AS
– Selge Klostergarasjen AS til Bergen pensjonskasse
– Selge mindre aksjeposter og noe overflødig kommunal eiendom
– Bruke ledig kapasitet i byggenæringen til å bygge/renovere offentlige bygg samt bygge kommunale boliger for å sikre sysselsetning.

Se hele budsjettet her.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Venstres gruppeleder Hans-Carl Tveit på tlf 91 55 98 16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**