Miljø, kunnskap og velferd løftes i Venstres program

– Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Vi må ta steget over i lavutslippssamfunnet, gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter, og reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger de mest, sier Venstres nestleder Ola Elevestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Last ned program nederst på siden.

Elvestuen har ledet har programarbeidet, og presenterte utkastet sammen med partileder og medlem i programkomiteen, Lars Sponheim. Programkomiteens forslag sendes i dag ut på høring i Venstre. Endelig stortingsvalgprogram 2009-2013 skal vedtas på Venstres landsmøte i april 2009.

 Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Fra fossilnasjon til lavutslippssamfunn
– Vi vil at Norge skal bruke dagens finanskrise til å satse på fornybar energi og nye miljøbedrifter. På den måten skjer omstillinger som både er bra for miljøet og som skaper framtidas grønne arbeidsplasser, sier Elvestuen.

Elvestuen viser til at Venstres programkomité både setter tydelige mål og foreslår konkrete tiltak.
De viktigste måltallene komiteen har vedtatt (for å ta stegene fra å være en fossilnasjon til å bli et samfunn basert på fornybar energi) er:
• At Norge skal nå Kyoto-forpliktelsen (2012) med tiltak innenlands.
• At de norske klimautslippene skal reduseres med minst 25 prosent av 1990-nivå innen 2020.
• Ha 9 TWh vindkraft innen 2013.
• Avvikle all oppvarming med fossil energi innen 2017.
• Redusere utslippene fra sokkelen med 20 prosent innen 2020.

– Disse målene viser at Venstre fortsatt er det ledende miljøpartiet, sier Elvestuen og peker på at de viktigste tiltakene programkomiteen foreslår er:

• En overgang fra rød til grønn skatt; mindre skatt på arbeid og mer skatt på forbruk og miljøskadelig atferd. Komiteen foreslår et gjennomgående avgiftssystem på forurensning og miljøgiftige kjemikalier.
• Sette krav om at minst 10 prosent av investeringene i nye olje- og gassfelt på sokkelen skal anvendes til ny fornybar energi.
• Elektrifisere sokkelen og bygge havvindmøller.
• Bygge ut jernbane for høye hastigheter og ha belønningsordning for kollektivtransport og sykkelreiser.
• Pålegge omsetning av biodrivstoff.
• Opprette et nytt statlig investeringsselskap som har som formål å investere i klimateknologi og miljøriktig omstilling av næringslivet.

Bygge kunnskapssamfunnet
– Kunnskapssamfunnet handler både om offentlig og privat satsing. Det første steget er å skape en bedre offentlig skole der elevene følges tettere, og opplæringen i lesing, skriving og regning styrkes, mener Ola Elvestuen. I tillegg foreslår programkomiteen en kraftig opptrapping av satsingen på forsking og høyere utdanning, og å senke skatten på arbeid for å stimulere til gründervirksomhet og for å gi bedre rammebetingelser for småbedrifter og kunnskapsarbeidsplasser.

De viktigste forslagene fra Venstres programkomité innenfor skole, forskning og næringspolitikk er:
• Gi elever og deres foresatte skriftlige tilbakemeldinger basert på faglig utvikling fra første klassetrinn.
• Innføre en ordning med systematisk videreutdanning for lærere i grunn- og videregående skole; et kompetanseår for lærere.
• Øke opptakskravene på allmennlærerutdanningen og innføre fagkrav i flere fag for å undervise.
• Øke bevilgningene til universiteter, vitenskapelige høyskoler, forskningsinstitusjoner og næringsrettet forskning
• Øke Fondet for forskning og nyskaping til 150 mrd. kroner innen 2010.
• Dele Innovasjon Norge i to; en målrettet nyskapingsdel for hele landet og en distriktsdel.
• Innføre et næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende.
• Redusere skatt på arbeid ved å øke bunnfradraget og øke innslagspunktet i toppskattens trinn 1
• Innføre et eget skattefradrag for bedrifter som driver aktiv knoppskyting, og skattestimuli til investorer som bruker kapital og kompetanse på nye bedrifter i eget lokalmiljø (frøkapitalister)

 Lars Sponheim

Lars Sponheim

Et bedre velferdssamfunn
– Et sosialliberalt parti ønsker et sterkt, offentlig finansiert velferdssamfunn. Selv om Norge bruker mer penger på helse enn de fleste andre land, brukes stadig mer på dyr behandling i sykehus mens de mange som mest av alt trenger daglig pleie og omsorg ikke får hjelpen de trenger. Vi må i framtiden gi mer behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø. Det gir bedre tilbud og økt verdighet, sier Lars Sponheim.

Venstres programkomité vil ha en velferdsreform hvor flere helse- og omsorgstjenester, penger og fagfolk flyttes til en forsterket helse- og omsorgstjeneste i kommunene. Venstre ønsker å kombinere velferdsreformen med en lokaldemokratireform der en rekke offentlige oppgaver desentraliseres fra stat til kommune.

– En slik radikal velferds- og desentraliseringsreform krever en ny kommunestruktur med sterkere kommuner, sier Lars Sponheim.

De viktigste forslagene fra Venstres programkomite innenfor helse, velferd og lokaldemokrati er:
• Sikre at veksten i helsevesenet framover skjer i primærhelsetjenesten, ikke i spesialisthelsetjenesten.
• Bygge opp nye, forsterkede institusjoner i kommunene (forsterkede sykehjem) som kan avlaste sykehussektoren.
• Innføre en offentlig finansiert tannhelse som dekker deler av utgiftene til nødvendig tannbehandling.
• Bedre permisjoner og omsorgslønn for pårørende som tar seg av familiemedlemmer.
• Halvert/redusert arbeidsgiveravgift for kommuner og frivillige organisasjoner som ansetter pensjonister til lettere omsorgsoppgaver.
• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige, samt utvide bruken av legemiddelassistert behandling (LAR).
• Innføre en garantert minsteinntekt (borgerlønn) til langtidsmottakere av sosialhjelp.
• Arbeide for avtalefestet pensjon (AFP) for alle.
• Gjennomføre en kommunereform der flere oppgaver blir desentralisert fra staten til nye, sterkere kommuner. Blant oppgaver som kan desentraliseres er rehabilitering, barnevern, folkehelse/forebygging, rusomsorg, psykisk helse, kultur, sikkerhet/beredskap og miljø.
• Gi kommunene anledning til å få all statlig finansiering som frie midler, uten statlig øremerking

Mer informasjon
• Se Venstres nettside for programarbeidet
• Last ned Utkast til stortingsvalgprogram for 2009-2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**