Uttalelse fra Venstres landsstyre: Finanskrisen må utløse nytenkning

Den økonomiske krisen rammer hardt, også i Norge, og må møtes med akutte tiltak. Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen på en positiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Miljøvernminister Erik Solheim tok til orde for grønne krisepakker i sin tale til klimamøtet i Poznan. Dette må regjeringen følge opp på hjemmebane. Når Regjeringen nå skal lage sin pakke for å møte finanskrisen må denne rettes tungt inn mot å dreie økonomien i grønnere retning. Regjeringen bør derfor studere Venstres alternative statsbudsjett for 2009. Der legger Venstre opp til en offensiv satsing både innenfor næringspolitikken og i klimapolitikken.

Norge må satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet og en mer bærekraftig økonomi. Venstre ønsker et skatteskifte fra rød til grønn skatt med blant annet redusert skatt for bedrifter og økte miljøavgifter for å legge til rette for miljøvennlig adferd. Venstre vil ha et såkornsfond, «KlimaTEK, rettet mot å utløse en rekke av de gode klimaprosjektene vi ser at mange klimagründere og bedrifter trenger finansiering til. Det er et opplegg for et nyskapende og klimavennlig næringsliv.

Norge har unike forutsetninger innen fornybar energi og har samtidig et av Europas dårligste opplegg for å støtte fornybar energiproduksjon. Dette må avløses av en storsatsing på dette området. Her ligger det store muligheter for å sikre arbeidsplasser og skape nye, også i distriktene. Satser vi tungt nok på dette området kan vi få en like stor leverandørindustri knyttet til energisparing og fornybar energiproduksjon, som vi i dag har knyttet til olje- og gassvirksomheten. Dette er en mulighet det haster med å ta i bruk.

Vi trenger nytenkning for å utløse klimaløsningene og som staker ut en ny og mer bærekraftig kurs for Norges økonomi.
Venstres landstyre krever derfor at:
– Over halvparten av tiltakene må ha en grønn innretning
– Satsingen på miljørettet forskning og høyere utdanning må intensiveres
– Det må opprettes et såkornfond, “KlimaTEK”, for klimagründere og bedrifter som satser på klimaløsninger
– Et skatteskifte fra rød til grønn skatt med redusert beskatning for bedrifter og økt skatt på forurensing
– En ambisiøs satsing på fornybare energikilder og energisparing som utløser mange av de gode prosjektene som ligger på vent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**