Slaget om Esval Massedeponi

Frogner tettsted går 6 usikre år imøte. Sørum kommune evner ikke å finne en alternativ lokalisering for et massedeponi, men lar stebarnet Frogner ta hele trykket. SV kjemper for miljøverstingen og sikrer flertallet og Esval.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Med en stemmes flertall fikk Dokken as og grunneier grønt lys for utvidelse av driften ved Esval Massedeponi, et steinkast fra Frogner sentrum.

Dette innebærer at det åpnes for inntil 80 daglige tungtransporter,
160 passeringer i minst 10 dager pr måned inntil årsskiftet 2013/14

I 6 år fremover.

Saken ble innledet av Ordfører (Ap) som poengterte alle godene ved denne utvidede tillatelsen. Bl a firma Dokken as "avlat" et fortau for en håndfull boliger inne i Hexebergveien og en utretting av en sving inkl. veiforbedring forbi de samme bolighusene.

De negative sidene ble kort kommentert med at firma Dokken as nok hadde brutt både den ene og andre konsesjonen tidligere, men nå måtte vurderes som en del av Veidekke gruppen og det skulle gjøre alt så meget bedre.

Høyres 2. representant ble direkte avfeid med sitt spørsmål om hva som gjorde at SP s 2 representant meldte seg innhabil. Dette for å klarlegge en annen sak enn bare at han er grunneier. Dette ble på en eiendommelig og ufin måte avfeid av ordfører ( AP )

SV s 1 representant entret talerstolen med et varmt forsvar for at Esval Massedeponi skulle få en utvidet konsesjon. Han tok æren for at driften av massedeponiet ble stoppet i 2006 grunnet brudd på avtalen da Dokken as ble tatt for å dumpe urene masser inkl bl a Alunskifer enda de kun hadde tillatelse til å deponere rene masser.

Ikke hele sannheten, da Høyres 2 rep ved fotodokumentasjon hadde og har jobbet massivt for å få stoppet den pågående miljøkriminaliteten.Og en rekke av beboerne siden 1996 har jobbet sammenhengende for å få stoppet dette deponiet.

Istedenfor som SV først å stoppe for så å "premiere" opprydningen etter lovbruddene
med en utvidet tillatelse til å øke antall daglige transporter fra 15 til 80 og nå også å tillate deponering av urene masser istedenfor som før, bare av rene.

Høyres 2 representant etterlyser deretter en oversikt over hva som er den egentlige gevinsten for samfunnet i denne saken , men bruker dessverre et uheldig ord, bærekraftig; og blir isteden belært om dette ordets bruksområder istedenfor å få et svar på sitt konkrete spørsmål.

Venstres representant etterlyser dokumentasjoner som fortsatt mangler i denne saken og fremmer forslag om videre utsettelse av saken. SP repliserer med at det er bedre å få den vedtatt så kan man etterspørre dokumentasjonene i etterhånd. Leder av MU repliserer

sitat : " det er helt unødvendig å utsette denne saken. "

og utsettelsesforslaget nedstemmes.

Venstres representant spør om hvordan en kan forsvare en ukontrollert trafikkbelastning igjennom et lite tettsted og poengterer samtidig at Venstre er for at kommunen oppretter et deponi for inerte masser men at dette deponiet bør ha en egnet beliggenhet og ikke medføre ødeleggelse av trafikksikkerhet og bomiljøet i et helt lokalsamfunn .

SV s 2 representants forsvarstale for å gi firma Dokken as utvidede tillatelser går enda lenger, i tillegg til stadig å vende tilbake til at det ikke gikk an for noen ( venstres skribent) å skrive at Sørum Kommune premierer en miljøversting, fremmet hun det positive i at Dokken as var påført egenkontroll av massene og rensing av utslipp.

Hun roste planen med å kjøre 300.000 lass de neste 6 årene, dvs 600.000 passeringer av Frogner i 6 år i arbeidstiden på ukedager, som svært fordelaktig istedenfor som i dag å ha et tak på 15 lass om dagen til deponiet er gjenfylt fordi dette skulle gå “fortere”.

Hun hadde også vært i kontakt med sine partifeller i Røyken Kommune og de hadde skrytt av Sørum SV for å ha bidratt til å sette noen regler for Dokken as deponi og ikke som i Røyken hvor Dokken as får herje vilt uten kontrakt iflg SV s representant. Hun antok at det i salen kun var et fåtall om i det hele taget noen som var orientert om situasjonen i Røyken Kommune.

[eksternlink#http://dt.no/article/20070615/NYHET/10615048 ]Tittel: Lovbrudd i Nilsemarka

Hadde hun selv vært orientert nok om situasjonen i Røyken ville hun kanskje kunnet tilgi at Venstres skribent har benyttet karakteristikken
" Miljøversting premieres av Sørum Kommune " — noe som i skrivende stund også er helt korrekt.

SP v varaordfører hadde så et lengre innlegg om det han kalte det farlige " hølet " som måtte fylles igjen og hvor uansvarlig det ville være av Sørum kommune og hindre en næringsdrivende innen bygg og anleggsnæringen i disse økonomiske krisetider.
Sitat : " Vi møter et raust næringsliv med en rettssak som rammer i krisetider og et næringsliv som daglig mister arbeidsplasser " sitat slutt , og sa seg så helt enig med SV s representant og fokus på gjenfylling av "hølet"

Høyres 2 representant repliserer undring over at SP plutselig har fattet en så stor interesse for næringslivet og minner om at kommunens næringsråd kun er et papir råd og aldri klarer å fange SP s interesse ellers.

Men toppen av kaka tar AP s leder av Miljøutvalget i sitt siste innlegg.

Han mener at mange av Frogners innbyggere er svært glade for at Esval massedeponi får utvidet drift og at de vil glede seg over å få det lille fortauet inne i Hexebergveien.
Han mener også at mange av Frogners innbyggere vil ha en ny veistubb innover Hexebergveien og at det finnes mange innbyggere i Frogner som vet å verdsette en fortau/vei til mellom 12 og 15 millioner kroner ( som er Dokken as avlatshandel og beviset på et raust næringsliv.)

Leder av MU beskylder oponionen for å misbruke opplysninger ved å si at de fleste av Frogners innbyggere er imot en utvidelse av Esval med den enorme miljøbelastningen 160 daglige tungtransport passeringer vil gi. Han sier sitat :
" Dette vistes jo ved forrige kommunestyremøte da det bare var 8 personer fra Frogner tilstede på bildet som kom i avisen, – nei det er ikke motstand, det skulle vært på Odda da han var streikeleder, der var det motstand der og da var det ikke bare 8 stykker som møtte opp. "
sitat slutt.

Så etter at eier av Esval Gård og Massedeponi i gårsdagens Romerikes Blad kalte de av Frogners innbyggere som kjemper for miljø og trafikksikkerheten for
Bygdedyr eller kompetente aktivister
til AP s leder av Miljøutvalget i dag feier motstanden mot Esvals miljørasering under teppe med :
" de var jo bare 8 stykker på bildet"

Så klubbet AP s ordfører igjennom at Esval Massedeponi har kommunens velsignelse til å utvide driften og gjerne ha et eller flere mobile betongknuseverk også, bare de ikke er fastmonterte.

AP, SV, SP og KrF har talt.

Vi " 8 som er imot" at Esval massedeponi får drive videre får sette vår lit til Fylkesmannen eller at næringslivet ikke er så raust som varaordfører mener.

An-Magritt Skancke-Garmaker
Sørum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**