Solid fylkesbudsjett for 2009

Fylkestinget behandlet 16. desember budsjett 2009 og økonomiplan 2010-2012. H, FrP og Venstres vedtatte budsjett er et solid budsjett i en uviss økonomisk situasjon, kommenterer gruppeleder Kåre Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Penger

I sitt budsjettinnlegg kom Kåre Pettersen inn på at rådmannens budsjett for 2009, etter Venstres mening legger opp til et fornuftig drifts- og investeringsbudsjett. Mange linjer i budsjettet gjenspeiler posisjonens politiske overordnede mål.

Av den grunn har posisjonen heller ikke omprioritert de store summene. Venstre er spesielt tilfreds med at det i posisjonens endringer til budsjettet satses mer på bl.a. videregående opplæring.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

For Venstres del vil vi spesielt framheve de økte midlene til kompetanseheving av lærerekreftene i skolen, fortsatte Pettersen.

På investeringssiden gir posisjonens økte overføringer til trafikksikkerhetstiltak på 2,5 mill kroner et signal om at dette er et viktig arbeid for fylkeskommunen å støtte opp om.

Skoleutbyggingsprosjektene utgjør en vesentlig del i budsjettene. Vi har i den siste uken hørt regjeringen reklamere med tiltakspakker knyttet til rehabilitering av bygg samt planlagte nybygg. Lite er dessverre konkret pr. i dag hva dette vil utgjøre i kroner og hvordan dette praktisk skal gjennomføres.

Punktet om fremskynding av skoleutbyggingsprosjektene vil derfor være tett knyttet til hva man kan forvente av friske midler. Samtidig må man se hva som er realistisk å kunne gjennomføre ved en eventuell forsering. Vi må ikke komme dit at vi setter i gang en framskyndet byggestart dersom ikke alt knyttet til prosjektering og detaljer er sikre.

Det kan fort bli slik at en forsering for forseringens skyld ikke resulterer i en bedret totaløkonomi i prosjektene.

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

Venstre er også svært glad for at det nå finnes midler til å starte en incentivordning for å få økt andelen av kollektivtrafikk i fylket. Budsjettposten på 3 mill. kroner er ment til å tilrettelegge og informere om kollektivtilbudet i fylket, i samarbeid med bl.a. kommuner. I neste runde håper vi at en utvidet satsing på kollektivtrafikk skal bringe Vestfoldbyen inn på listen over de områder som kommer inn på regjeringens belønningsordning for kollektivløft.

Ellers ble Venstre fra noen av opposisjonens partier angrepet for budsjettposten knyttet til bokbuss i fylket. Når det gjelder bokbussen vedtok fylkestinget i sitt juni møte at bokbussens tilbud skulle fortsette basert på et samarbeid om kostnadsfordeling 75/25 mellom fylkeskommunene og Vestfoldkommunene.

Til tross for dette vedtaket opplever vi nå at flere kommuner med en anstrengt økonomi velger bort dette tilbudet i sine budsjettrunder for 2009.

Venstre beklager dette, men når altså brukeren (dvs kommunene) ikke ønsker å benytte seg av denne tjenesten, vil fort andelen av kostnader som var planlagt fordelt på et større antall brukerkommuner bli større på det antallet kommuner som blir igjen med ordningen.

På den måten blir hele kostnadsfordelingen i kroner annerledes enn slik det så ut ved vedtaket i juni 2009.

Bokbussen i Vestfold

Foto: Vestfold fylkeskommune

Venstre velger å avvente realitetene av kommunenes budsjettbehandling. Av den grunn ønsker vi å avvente investering i ny bokbuss før vi vet hvor mange kommuner som ønsker å være med i 2009.

Resultatet av dette kan da bli at de gjenværende brukerkommunene får økte kostnader, og vi finner det vanskelig å vedta en videre satsing på bokbuss FØR de gjenværende kommuner får presentert disse nye driftskostnadene. Allerede nå vet vi vel at Larvik og Re ikke vil være å finne som brukere neste år.

Vi har fra administrasjonen fått bekreftet at bussen kan klare å gjennomføre et nytt driftsår.

Venstre ønsker en bokbuss i fylket og endret verbalpunkt 10 gir også uttrykk for dette.

Det må imidlertid finnes en vilje hos et flertall av kommunene til dette samarbeidet. Vi er klare til å satse på bokbuss etter 2009, men da må det være gjensidig enighet om dette i et flertall av Vestfold-kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**