Vil ta trehusfredningen til etteretning

Venstres Einar Vandvik vil ta trehusfredningen i Levanger sentrum til etteretning.-Det er svært viktig å komme i dialog med sentrale og lokale myndigheter, mener Vandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Einar Vandvik

Foto: Levanger kommune

-Utfallet av denne saken er etter vårt syn høyst sannsynlig en fredning av store deler av Levanger sentrum i en eller annen form. Riksantikvarens påpekning at Levanger sentrum med sin unike trehusbebyggelse og reguleringsplan har nasjonal betydning, taler for at departementet mest sannsynlig ikke vil ta klagen til følge, sier Vandvik. Venstre mener derfor at vi ikke skal kaste bort tid med klagebehandling men ta vedtaket til etterretning.

Venstre mener videre at det er svært viktig raskt å komme i en konstruktiv dialog med de sentrale og lokale myndigheter for å kartlegge omfanget av fredningen og hvilke gevinster — både økonomiske og faglige – kommunen kan påregnes å få som følge av en fredning.

Med dette som bakgrunn, må kommunen gjennom sine organer sette i gang et arbeid med å gjenskape Levanger sentrum som et aktivt sentrum for bosetning og næringsaktivitet. Her kan vi høste av kunnskap som er ervervet andre steder i landet hvor en har vært gjennom de samme prosessene, sier Venstres Einar Vandvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**