Overbudspolitikk i Fet gir redusert tjenestetilbud

Både et enstemmig formannskap og det politiske flertallet i Fet kommunestyre vedtok i desember en økonomiplan for 2009 — 2012 som forutsetter et investeringsbudsjett som vil plassere Fet på “norsktoppen” for kommunenes ulike lånebarometre.
Til tross vesentlig høyere lønnstillegg, prisstigning og rentekostnad enn forventet i 2008, samt forventet skattenedgang i 2009, vedtok kommunestyrerepresentantene fra AP, SP, SV, KrF og H å øke brutto lånegjeld fra 499 millioner kroner til 771 millioner kroner fra 2008 til 2012, Dette for å kunne prioritere partienes lovte nybygg på Riddersand skole og et helt nytt renseanlegg på Jahren.
Vedtaket vil i følge rådmannens saksframlegg forutsette vesentlige endringer i kommunale avgifts- og gebyrsatser og vil kreve en nedskjæring i tjenestetilbudet tilsvarende 21 millioner kroner, tilsvarende minst 60 stillinger. En reduksjon på 8 millioner forutsettes iverksatt inne pleie-, omsorg- og helsetjenester.
Kun Venstre og Fremskrittspartiet stemte i mot rådmannens forslag som vil kunne ende med at Fet kommune nok en gang settes under fylkesmannens administrasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

laan

Foto: HL

Som det fremgår av figuren, som viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i 2007 for noen av Romerikes kommuner, landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner (KG 07), var Fet alt i 2008 på norsktoppen i låneopptak. Dette kommer også merkbart frem på kommunens rekordlave vedlikeholdsbudsjetter som gir unødige stort bygningsmessig forfall og tilhørende store rehabiliteringsbehov, slik det alt har oppstått på Dalen og Riddersand skoler samt Fet kirke. Også ved Pålsetunet bo- og servicesenter begynner bygningsmessig slitasje og forfall å bli godt synlig – i likhet med kulturkvartalet.

I følge vedtaket om å følge rådmannens budsjettforslag, vil Fet kommunes lånegjeld øke fra 473 millioner i 2008 til 731 millioner i 2012, og da er ikke økningene i kommunens formidlingslån og pensjonsforpliktelser tatt med.
Resultatet blir at 21 millioner årlig må skjæres ned på driftsutgiftene inne pleie- og omsorg, helsetjenester, tjenester for funksjonshemmede, barnevern, kultur, sosiale tjenester, grunnskole, barnehager og tekniske tjenester. Det er slettes ikke umulig at det også blir behov for innføre eiendomsskatt, men vi får håpe at også vår kommune kan nyte godt av regjeringens tiltakspakke til kommunale vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider som kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa annonserte i brev til kommunene i begynnelsen av desember. I følge tidligere antydninger fra KS bør samlet tiltakspakke for alle kommunene bli omkring 15 milliarder kroner for 2009, men selv det vil ikke fjerne de varlsede omstillingsbehovene i Fet.

Fet Venstre foreslo å halvere investeringsbudsjettet for å frigjøre midler til å opprettholde driftsbudsjettet og tjenestetilbudet samt ansette 5 lærlinger som skal sikre rekruttering av arbeidskraft, men dette forslaget fikk kun Venstres stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**