Motorveien på Tasta lovlighetskontrolleres

Reguleringsplan 2236 lovlighetskontrolleres. Fylkesmannen må dermed si sitt om behandlingen av motorveisaken på Tasta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er gruppelederne i Venstre Per A. Thorbjørnsen og i SV Marcela Tvedt Molina, samt nestleder i kommunalstyret for byutvikling, Helge Solum Larsen som står bak kontrollen som er i henhold til Kommunelovens § 59.

Hovedpunktene i representantenes lovlighetskontroll og som det bes om særskilt vurdering av er følgende:

Manglende kunngjøring

Reguleringsplan 2236 ble ikke kunngjort i henhold til plan- og bygningslovens §27-1 pkt. 2. Berørte har gjennom dette unngått å blitt varslet iht. gjeldene lovverk.
I kunngjøringen gjøres det heller ikke rede for hensikten med reguleringen, følgene av denne og klar geografisk plassering . Dette kreves i følge plan- og bygningsloven §27-1.

Oppdeling og endring av juridisk plankart for reguleringsplanen

Mindretallet i kommunalstyret for byutvikling ba ved første gangsbehandling av plan 2236 om utsettelse på grunnlag av den overnevnte manglende kunngjøringen. Planen ble til tross for dette lagt ut til offentlig ettersyn.

Planen ble lagt ut til offentlig høring men delt opp. En ny plan med stor relevans for plan 2236 ble signalisert utarbeidet. Området for denne planen, kalt 2267, ble tatt ut av opprinnelig plan uten særlig og spesifikt vedtak om dette. Det ble ikke gjort vedtak om hvilket område som skulle omfattes av ny plan 2267.
Transportplansjefen i Stavanger kommune opplyser (med kopi til kommunaldirektør for kultur og byutvikling) følgende 8. august 2008 (sitat): «I vedtaket fra kommunalstyret for bytuvikling pkt 7 står det: “Kommunalstyret ber om at området ved Kornblomstveien som er tatt ut av planen reguleres parallelt slik at støyreduseredne tiltak kan legges inn for dette området”. Dette er bakgrunnen for at justert plankart er sendt på høring. Samtidig er dette bakgrunnen for varsel av plan 2267. Denne planen vil bli fremmet for kommunalstyret i høst (ikke sommerfullmakt) som ordinær plansak. Etter høring kan denne bli innarbeidet i plan 2236 og fremmet som samlet plan for kommunalstyret og bystyret.»
Til tross den store betydningen en plan 2267 ville ha for behandlingen av 2236 ble det aldri forelagt en sak i henhold til den prosessen som var forespeilet.

Det juridiske kartet som fulgte reguleringsplan 2236 ble endret etter at dokumentene var sendt medlemmene i kommunalstyret for byutvikling i Stavanger og til møteøyeblikk ved dette styrets første gangsbehandling av saken uten at dette ble gjort kjent for offentligheten. Videre lå feilaktige plankart som del av saken under del av den offentlige høringen. Det juridiske plankartet ble deretter endret på flere punkter, utenom forholdene allerede nevnt knyttet til signalisert plan 2267, i løpet av utleggelsesperioden og etter at reguleringsplanen hadde vært til første gangs behandling. Dette uten at det var foranlediget i faktisk politisk vedtak.

Mangler i saksforberelsene ift. støy

Miljøverndepartemnetets retningslinje T-1442 skal danne grunnlaget for reguleringsplanarbeid som denne saken gjelder. Til tross for dette er retningslinjen tilsidesatt i reguleringen i forhold til planlegging av avbøtende tiltak. Støyberegningene er ikke i tråd med T-1442s spesifikasjoner.
Det endelige vedtaket i reguleringsplanen tilsidesetter overordnede vedtak gjort i behandling av Stavangers kommuneplan.

Mangler i saksforberelsene ift. barn og unges oppvekstvilkår

Ved den politiske behandlingen av planprogrammet for reguleringsplan 2236, ble det gjort vedtak om at forhold vedrørende barn og unges oppvekstvilkår skulle spesielt vurderes, da dette ikke var del av saken. I reguleringssaken er dette ikke kommentert. Dette vurderes å være i strid med plan og bygningsloven. Forholdet er av særdeles stor betydning da planen vil influere flere oppholdssteder for barn, blant annet Tasta skole. Avklaringer vedrørende avbøtende tiltak her må sies å være vesentlige for om planen kan gjennomføres.

Brudd på god forvaltingspraksis
Representantene bak lovlighetskontrollen er ellers gjort kjent med at merknadsbehandling til endelig behandling av reguleringsplanen (2. gangsbehandling) og ovenfor bystyrepolitikere er mangelfull. Det vises spesielt til at kommentarer forholder seg til andre merknader innkommet i løpet av perioden enn de det refereres til.
Representantene er også bekymret over at berørte ikke har fått tilbakemeldinger på sine henvendelser i henhold til forvaltningslovens regler for dette.

Forøvrig
Representantene legger til grunn at alle sakens dokumenter skal danne grunnlag for lovlighetskontrollen.
Det forutsettes at det i lovlighetskontrollen gjøres en vurdering også på grunnlag av de dokumenter som ikke er forelagt Stavanger bystyre som del av dette organs beslutningsdokumenter, herunder interne dokumenter i Stavanger kommune og Statens vegvesen, korrespondanse mellom disses saksbehandlere og andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**