Visjoner for samarbeid i Bergensregionen

Aldri før har Bergens posisjon som Norges nest største by og regionhovedstad vært viktigere enn i dag. Skal vi arbeide oss ut av finanskrisen her vest, må Bergen ta lederskap og være et tyngdepunkt i den viktigste verdiskapende regionen i Norge. Dette kan gi oss nye muligheter fordi vi i dag ikke utnytter ressursene våre godt nok. Det politiske miljøet lokalt må derfor handle og bidra til at Bergen i enda større grad skal være en motor som styrker og samler ressursene i Bergensregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bryggen i Bergen

Bare gjennom samarbeid kan vi legge grunnlaget for at verdiene som skapes her vest, sammen med de statlige tiltakene som er varslet, kommer hele regionen til gode. Regionen vår mangler nemlig i dag en handlekraftig arena der vi samarbeid har tyngde nok til å virke for en slik utvikling. Derfor er det viktig at Bergen tar et initiativ og lederskap.

Vi som har ansvar i bergenspolitikken må, sammen med nabokommunene våre, søke samarbeid om løsningen av flere offentlige tilretteleggingsoppgaver og skape infrastruktur som er bærekraftig og hvor vi i felleskap finner de gode løsningene enten det gjelder små eller store samferdselsprosjekter, statlige bygg eller midler til annen kommunal infrastruktur. Samtidig må regionen vår ha en nær dialog med lokalt næringsliv og deres organisasjoner for å utvikle nye næringsstrategier og for å skape en fremtidsrettet næringspolitikk som sikrer en sterk og bærekraftig privat sektor også for fremtiden.

Bergen fra Fløyen

I kjølvannet av finanskrisen er nettopp denne tette dialog med lokalt og regionalt næringsliv og en målrette bruk av de offentlige budsjettene viktig, slik at vi får størst mulig effekt i forhold til å sikre næringsutvikling og sysselsettingen. Optimistiske og offensive kommuner kan gjennom sin egen aktivitet og i sin tilretteleggerolle sende positive signaler ut i markedet, noe som igjen kan virke både stimulerende og forhindre stagnasjon både i byen og i regionen vår.

Bergen kommune må derfor prioritere sine kjerneoppgaver enda sterkere enn i dag. I årene som kommer vil, slik jeg og Venstre ser det, de aller viktigste oppgavene være knyttet til næringsutvikling, miljø, oppvekst og utdanningsfeltet samt i helse-og eldreomsorgen. Vi mener at det fortsatt er mulig å frigjøre bl.a. offentlige verdier for å satse mer på kunnskap og velferd. Vi må derfor, i tillegg til de statlige tiltakene som er varslet selv ta styringen lokalt.

Den viktigste investeringen fremover bør derfor ikke være ensidig knyttet til passivt offentlig eierskap i tung infrastruktur, men til aktiv satsning på velferd og ikke minst å styrke grunnskolen og universitets og høyskolemiljøene i Bergen. Fremtidens arvesølv er den kunnskap og kompetanse vi klarer å bygge opp i befolkningen i regionen vår. Staten må derfor sammen med kommunene satse kraftig på kunnskapssamfunnet. Det var også hovedbegrunnelsen for at vi i Bergen Venstre i budsjettforslaget vårt for 2009 ønsket å frigjøre deler av kommunens verdier for nettopp å kunne investere i fremtidens utdanning og velferd.

Hans-Carl Tveit

Målet må være at Bergen, sammen med nabokommunene våre, skal være den mest offensive verdiskapende byregionen i Norge. Våre sterke næringer må derfor forsterkes, og nye kunnskapsnæringer skal skapes med utgangspunkt i våre fortrinn og med støtte fra hele regionen. Kommunene må derfor innta rollen som aktiv tilrettelegger og være en støttespiller både for offentlige og private innvesteringer og for samspill og utvikling av næringslivet. Med en slik offensiv satsing og tro på fremtiden, kan vi i felleskap arbeide oss sterke ut av "finanskrisen".

Hans-Carl Tveit

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**