Hordaland Venstre krever en human narkotikapolitikk

Hvert år dør ca 200 unge mennesker av overdose i Norge. Vi har mellom 11000 og 15000 sprøytenarkomane. Mange av disse befinner seg i Hordaland, primært i Bergen. Narkomani er en sykdom som må behandles medisinsk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Problemet må derfor møtes med helse- og sosialpolitiske virkemidler, ikke justispolitikk. Derfor ønsker Hordaland Venstre at sterkt heroinavhengige som ikke kan få den hjelpen de trenger på andre måter kan bli tilbudt heroinassistert behandling.

Vi ønsker at Bergen og omegnskommunene skal gå sammen om å søke om et prøveprosjekt, etter modell fra Zurich og Hamburg, om heroinassistert behandling. For de tyngste rusavhengige kan legal bruk av morfin eller "dia-morfin", dvs industrielt fremstilt heroin, være livreddende behandling.

Rusomsorg

Behandlingen kan legges opp med en målrettet nedtrappingsplan for dem som ønsker det, og både heroin og morfin kan evnt gis i tablettform. Heroin av farmasøytisk kvalitet er uansett tryggere enn dagens gateheroin både kjemisk og hygienisk. Det gir i seg selv en helsegevinst, og i tillegg til den reduserte overdosefaren. Ved frivillig å oppsøke helsevesenet får pasientene også en helhetlig helsesjekk. I Hamburg var halvparten av pasientene i lønnet arbeid da behandlingen deres foregikk.

Heroinassistert behandling fører også til at pasientene ikke lenger må ty til kriminalitet eller prostitusjon for å finansiere heroinen, og et liv med økt verdighet er en vesentlig gevinst. Der det offentlige tilbyr heroinassistert behandling eller god tilgang på annen opioidsubstitusjon, mister dessuten organiserte kriminelle det markedsgrunnlaget som pasientene tidligere utgjorde. Etter at heroinassistert behandling ble innført i Zürich sank nyrekrutteringen til heroinmiljøet med 82 prosent.

Hordaland Venstre innser at dette er et svært komplekst saksområde, og det er avgjørende at opioidsubstitusjon ikke blir en hvilepute for myndighetene. Derfor må nedleggingen av rusinstitusjoner stoppes og behandlingstilbudet for alle typer rusavhengighet må styrkes. Det finnes ingen vidunderkur som løser alle problemer på en gang. Det er derfor viktig å tilby behandling som er tilpasset den enkelte, bla rusmiddelfrie langtidsplasser/kollektiv og institusjoner som er spesialisert for å gi samtidig behandling av rus og psykisk lidelse. Venstre ønsker særlig å øke antall behandlingsplasser tilpasset unge mennesker under 25, slik at samfunnet kan hjelpe unge mennesker ut av rusavhengigheten på et tidligere tidspunkt. Aldersgrensen til LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) må senkes, og ventetiden reduseres til maksimum 3 mnd.

Dette må bli en ufravikelig pasientrettighet for de som er godkjent for slik behandling. Og ikke minst må kommunene settes i stand til å raskt kunne tilby egnede botilbud med faglig kvalifisert bemanning og andre tiltak som styrker bo-evnen.

Det vil likevel være noen pasienter der LAR og andre deler av behandlingsapparatet ikke når frem. Erfaringene fra utlandet er entydige: Offensiv opioidsubstitusjon gir minimert nyrekruttering, langt færre overdosedødsfall, bedre helse, bedre muligheter for selvrealisering, mindre kriminalitet m.m. Nylig vedtok også det danske Folketinget å innføre en prøveordning med heroinassistert behandling (med støtte fra 7 av 8 partier). Hordaland Venstre mener at disse entydig gode erfaringer kan ikke ignoreres. Vi har ikke råd til flere år med feilslått behandling av alvorlig rusavhengighet.

Fikk oppslag i BT 22.12.08

Kontaktpersoner: Gunn-Vivian Eide 92 41 72 56 og Erlend A. Horn 98 61 94 31

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**