Klaus Iversen ny leiar

Klaus Iversen er vald til ny leiar i Vågsøy Venstre. Det var elles attvald til styret, så i tillegg til Klaus Iversen sit Eva Marie Pleym Lund, Sigrun Vevle Gotteberg, Magnar Aasebø, Oddlaug Osmundsvåg og Liv Henjum i styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alfred Bjørlo, som har vore medlem av programkomiteen i Venstre, var invitert til årsmøtet for å presenterte Venstre sitt Stortingsvalprogram, eit program som skal endeleg vedtakast på Venstre sitt landsmøte i april. Bjørlo la særleg vekt på programforslaget sine viktigaste hovudpunkt på område der programmet presenterer omfattande reformer: Ta eit ordentleg steg inn i lågutsleppssamfunnet, bygge kunnskapssamfunnet og reformere velferdssamfunnet.

Årsmøtet hadde ein god diskusjon i kjølvatnet av presentasjonen, og diskusjonen dreia seg særleg rundt spørsmål om velferdsreforma. Sterkare kommunar, meir fagleg kompetanse og ei betre kommunehelseteneste er naudsynt for å avlaste sjukehusa.

– Vi må utføre meir behandling i primærhelsetenesta og sette av fleire plassar ved sjukeheimane til pasientar som er ferdigbehandla ved sjukehusa. Venstre meiner at lege- og sjukepleiarressursane på sjukeheimane må styrkast, samhandlinga mellom spesialist- og primærhelsetenestenivået må betrast og systematiserast. Det er for mange små kommunar som ikkje har kraft nok og fagfolk nok til å ivareta befolkninga sine framtidige helsetenesteutfordringar. Sterkare og færre kommunar er difor naudsynt for å kunne gjennomføre denne helsereforma, sa Bjørlo..

Eit anna tema på årsmøtet var økonomien i Vågsøy kommune. Også om dette temaet vart det ein særs god diskusjon, som gav viktige signal til Venstre sine kommunestyrerepresentantar om kva tiltak som må gjennomførast når budsjettet skal handsamast på nytt.

Elles var årsmøtedeltakarane samde om at medlemsverving og skolering skal prioriterast i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**