Oppretthold boplikt i hele kommunen, foreslår Andreas Koch

Andreas Koch har sendt inn forslag til uttalelse fra årsmøtet i Arendal Venstre mandag 26. januar. Her er forslaget:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Andreas Koch

Foto: Venstre

Arendal Venstre ønsker å opprettholde konsesjonsgrense 0 (boplikt) i hele kommunen og ber om at slike saker følges opp av administrasjonen med kontroll og reaksjoner. Det bør foretas en registrering av vintertomme hus.

Dersom slike saker ikke følges opp, bør vedtaket om konsesjonsgrense 0 oppheves.

Begrunnelse:
Både i de kystnære områdene og sentralt i kommunen står gode bolighus tomme gjennom store deler av året. Dette gjelder både ved kysten og i mer sentrale boligstrøk. Kommunen ønsker en fortetting av boliger i sentrumsnære strøk og bør derfor ikke tillate at leiligheter og hus brukes til ferieformål. Det er ofte ressurssterke personer som får gjennom sine ønsker om unntak av boplikten, og dersom ikke kommunen har en fast og konsekvent praksis på området, vil det være mer rettferdig at hele boplikten oppheves.

Arendal, 22. januar 2009

Andreas Koch

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**