Regelverk for økonomiske bidrag til politiske partier

Den såkalte Partiloven legger rammene for økonomiske bidrag til politiske partier. Bidragsytere må overfor Venstre identifiseres med navn og postadresse. I valgår er Venstre pålagt å offentliggjøre navn på bidragsytere som gir over kr. 10 000,- i perioden 1. januar til valgdagen. Resten av tiden offentliggjøres kun navn på bidragsytere som gir 35 000,- eller mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


§ 17. Adgangen til å motta bidrag
Det er tillatt for alle å gi bidrag til politiske partier og partiledd med de begrensninger som følger av § 17a.

§ 17a. Forbud mot bidrag fra enkelte bidragsytere. Særskilte plikter i tilknytning til ulovlige bidrag
1: Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag dersom giveren er ukjent for partiet (anonyme bidrag).
2: Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag fra:
a) rettssubjekter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll,
b) utenlandske givere, det vil si privatpersoner som ikke er norske statsborgere eller som ikke oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, jf. valgloven § 2-2, eller juridiske personer som er registrert i utlandet.
3: Med bidrag menes i denne paragraf enhver form for støtte.
(…)

§ 18. Regnskapsplikt, bokføringsplikt, innberetningsplikt mv.
(…)
4: Alle partier og partiledd har i valgår plikt til særskilt å innberette bidrag over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar til og med fredag før valgdag. Innberetningen skal skje innen fire uker etter at bidraget er mottatt. Bidrag mottatt senere enn fire uker før utløp av innberetningspliktig periode i første punktum skal være innberettet innen utløpet av fredag før valgdag.
(…)

§ 20. Identifisering av bidrag, bidragsytere og sponsorer. Erklæring om avtaler
1: Dersom en bidragsyter i løpet av perioden har gitt ett eller flere bidrag til partiets hovedorganisasjon som til sammen utgjør en verdi av 35 000 kroner eller mer, skal bidragets verdi og bidragsyterens identitet oppgis særskilt. Det samme gjelder for bidrag til partiledd på fylkeskommunalt nivå som til sammen utgjør en verdi av 23 000 kroner eller mer, og for bidrag til partiledd på kommunalt nivå som til sammen utgjør en verdi av 12 000 kroner eller mer. Bidrag til partienes ungdomsorganisasjoner følger reglene for bidrag til morpartiet på tilsvarende nivå.
(…)

5: Privatpersoner skal identifiseres med navn og bostedskommune. Andre bidragsytere, långivere eller sponsorer skal identifiseres med navn og postadresse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**