Ønsker framtidsrettede trafikkløsninger for Haugesund

Haugesund Venstre ønsker ikke en utvidelse av Karmsundsgata til fire-felts veg. Strekningsanalysen som er utarbeidet av Statens Vegvesen, viser at en slik utvidelse vil ha en kortsiktig effekt, og det vil være behov for ytterligere tiltak kort tid etter at nåværende bompengeperiode er over. Derfor vil Haugesund Venstre ha framtidsrettede løsninger, heter det i en enstemmig uttalelse fra årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Firefeltsveg er en dårlig løsning for Karmsundsgata

Firefeltsveg er en dårlig løsning for Karmsundsgata

En utvidelse av Karmsundsgata til fire-felts veg har flere ulemper enn fordeler. Ved en slik løsning opprettholdes en situasjon der det utelukkende finnes et alternativ for nord/sør trafikk gjennom byen. Ved en slik løsning vil det være overveiende sannsynlig at vi fremdeles vil ha dårlig framkommelighet i de mest trafikktunge periodene av døgnet.

Dette alternativet vil heller ikke løse problemene med framkommelighet for privatbilister og kollektivtrafikk samtidig. Dersom det opprettes egne kollektivfelt vil situasjonen for privatbilistene være den samme som i dag. Dersom slike kollektivfelt ikke opprettes vil det kun være en marginal forbedring for kollektivtrafikken.

En fire-felts veg vil også innebære støyproblemer for dem som bor langs Karmsundsgata. Samtidig vil en fire-felts veg fungere som en delingslinje i byen,til uempe både for fotgjengere og syklister og for bilister som i hovedsak skal i øst/vest retning. Dette vil særlig kunne ramme sentrum og svekke dette handelsområdet ytterligere.

Haugesund Venstre ønsker en ringvei rundt byen, med tilknyttingspunkter til eksisterende veinett. Sammen med ny forbindelse mellom Norheim og Raglamyr vil dette i langt større grad avlaste Karmsundsgata som gjennomgående forbindelse. Det vil gi byen en alternativ nord/sør forbindelse, både for den lokale trafikken og for den regionale trafikken.

Dette er ikke minst viktig med tanke på framtidige utbygginger i nordre bydel. Effekten av disse utbyggingene er ikke tatt med i strekningsanalysen og trafikkveksten i denne sammenheng vil komme som et tillegg til den veksten som analysen viser.

Etter Haugesund Venstres mening er det viktig at vi nå velger framtidsrettede løsninger som tar høyde for byens videre utvikling, og som legger til rette for økt innsats for miljøriktig transport ved forbedret kollektivtransport og enklere og tryggere forhold for gående og syklende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**