Årsmøte i Tynset Venstre

Referat fra årsmøtet i Tynset Venstre, som ble holdt 22. januar 2009 på Jutulen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sak 1: Åpning.
Marie K. Lorentzen ble valgt til møteleder.
Caspar Schärer ble valgt til sekretær som fører møteprotokollen.
Randi V. Schärer og Mahnaz Moayeri ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 2: Årsmelding og regnskap.
Styrets forslag til årsmelding og regnskap ble godkjent.

Sak 3: Vedtekter for Tynset Venstre.
Styrets forslag til vedtekter ble enstemmig vedtatt. Forslaget til vedtekter sendes fylkesstyret for godkjenning.

Sak 4: Møte- og skyssgodtgjørelse for styret.
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
For å bidra til å holde aktiviteten i Tynset Venstre oppe, og til rekruttering til styreverv, opprettholdes møte- og skyssgodtgjørelse til styremedlemmer. Det gis godtgjørelse for deltakelse i styremøter, medlemsmøter og årsmøter i Tynset Venstre, samt andre møter der styremedlemmer representerer Tynset Venstre og ikke mottar annen godtgjørelse. Møtegodtgjørelse gis med kr 100,- pr. møte. Skyssgodtgjørelse gis etter NAV trygd sine satser, for tiden kr 1,80 pr. km.

Sak 5: Fastsetting av lagets kontingent for 2009.
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Kontingenten fastsettes til kr 50, som kreves inn sammen med kontingenten sentralt.

Sak 6: Valg.
Solveig Østhus redegjorde for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret:
Leder Morten Rusten Gjenstående 1 år
Nestleder Marie Kristine Lorentzen Valgt for 2 år
Kasserer Nils P. Hagen Gjenstående 1 år
Sekretær Caspar Schärer Valgt for 2 år
Styremedlem Randi Vingelsgaard Schärer Gjenstående 1 år
1. varamedlem Marit Hoff Valgt for 2 år
2. varamedlem Mahnaz Moayeri Gjenstående 1 år

Valgkomité:
Leder Jon Storrønning Gjenstående 1 år
Solveig Østhus Gjenstående 2 år
Jo Vegard Johnsen Valgt for 3 år

Revisorer:
Jon Storrønning Gjenstående 1 år
Jostein Grue Gjenstående 1 år

Utsendinger til årsmøtet i Hedmark Venstre 7. — 8. februar 2009:
Morten Rusten og Caspar Schärer
1. vara: Mahnaz Moayeri
2. vara: Nils P. Hagen

Sak 7: Innkomne saker:
Ingen innkomne saker.

Tynset 22.01.2009.
Mahnaz Moayeri (s) Randi V. Schärer (s)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**