Et skattesystem for velferd og miljø

I utkastet til det nye stortingsprogrammet byr Venstre på et kinderegg gjennom en sammenhengende skatte- og avgiftspolitikk: Mer velferd, mindre byråkrati og bedre miljø, skriver stortingskandidat Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Påskeegg

Foto: Wikipedia

Venstre vil at den enkelte skal kunne tjene langt mer før skatteplikten slår inn. En høyning av bunnfradraget gir garantert mindre skatt til dem som tjener minst. Venstre vil senke arbeidsskatten og heller skattlegge mer på forbruk og miljøskadelig atferd. Dermed kan du velge å spare både skattekroner og miljøet. Landet har en overveiende vekt av små og "mikrostore" bedrifter, mange er bare enpersonsforetak, så bunnfradraget bør opplagt gjelde også for disse. Særlig har nyetablerere behov for å sikre seg et lite overskudd for å overleve både som bedrift og privatperson. Som en konsekvens av økt bunnfradrag økes også frikortbeløpet, slik at studenter straks kan ha mer igjen fra sommerjobben. Innslagspunktet for toppskatt på nivå 1 berører ganske allminnelige inntekter og må økes for å stimulere folk til å jobbe mer.

Borgerlønn
Det er et mål at flest mulig skal kunne leve av egen inntekt, men det er en realitet at ikke alle er i stand til å arbeide. 60 prosent av langtidsmottakere av sosialhjelp sliter med dårlig psykisk helse, og trenger mer hjelp for å komme ut av vanskelige situasjoner. Skal disse gjennom hele livet måtte tigge samfunnet om penger for å leve? Venstre vil innføre en borgerlønn, en garantert minsteinntekt, til langtidsmottakere av sosialhjelp, som et første skritt i en større velferdsreform. Mottakerne av borgerlønn skal ha en individuell plan for å sikres en bedre og mer stabil tilværelse. I utkastet til Venstres stortingsprogram er borgerlønna satt til 2G og skal regnes som skattbar inntekt.

Fjerne formueskatten og gjerne eiendomsskatten
Formuesskatten må på sikt fjernes. Den stimulerer til forbruk i stedet for sparing, og til investering i eiendom eller i utenlandske aksjer i stedet for i norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Formuesskatten er en betydelig belastning for næringslivet, spesielt for nystarta bedrifter.

Kommunene må også få et alternativ til eiendomsskatten som lokalt skatteverktøy. Venstre vil gi kommunene tillatelse til å benytte lokal skatt i stedet. Inntektsskatt har tross alt den sosiale profilen eiendomsskatten mangler. Dermed bør eiendomsskatten kunne fases ut.

Redusere arveavgiften
Med dagens arveavgiftssatser har mange rett og slett ikke råd til å overta en eiendom eller en bedrift som har vært i familiens eie i generasjoner. Venstre vil derfor innføre en ordning med betinget fritak for arveavgift for familieeiendommer ved at arvemottaker må betale arveavgift først når eiendommen selges, og ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter ved at arvemottakeren betaler arveavgift dersom bedriften selges i løpet av 10 år etter generasjonsskiftet.

Roar Sollied

Foto: Dagfinn Stefanussen

Vi trenger et enklere avgiftssystem der man avgiftslegger det man vil ha mindre av og belønner det man vil ha mer av, og avgiftene må ikke være urimelige: Gebyrer for offentlige tjenester må kun gå til å dekke kostnaden for tjenesten. Den utdaterte NRK-lisensen bør overføres til statsbudsjettet. Venstre tilbyr i sum en sammenhengende skatte- og avgiftspolitikk som gir mer velferd, mindre byråkrati og bedre miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**