Politikk for nordområdene

Fylkesårsmøtet i Troms Venstre gikk inn for en uttalelse om nordområdene som samtidig er innspill til stortingsprogrammet. Uttalelsene er primært basert på Venstre Nords uttalelse fra oktober 2008, men tar inn momenter fra Programkomiteens utkast 2, pkt 16.3.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Politikk for nordområdene

Longyearbyen

Foto: Roar Sollied

Troms Venstre definerer norsk nordområdepolitikk som rikspolitikk. Den skal omhandle grenseoverskridende relasjoner i det cirkumpolare området. Den angår alle politiske sektorer der Norge har felles eller kryssende interesser med en eller flere nasjoner i nord.

Klimaendringer og endringer i etterspørsel av naturressurser fører til at nordområdene får økende betydning internasjonalt, og avklaringer omkring suverenitet må framskyndes når Polhavet er i ferd med å bli isfritt.

Troms Venstre vil styrke norsk forvaltning i Svalbardsonen. Norge skal være en sentral aktør for å etablere et stabilt samarbeid i nord basert på folkeretten. Det vil kreve stor nasjonal innsats. For å hevde de store områdene i det polare området er økt aktivitet og tilstedeværelse nødvendig.

Havrettstraktaten skal utgjøre en viktig del av rammene, mens Arktisk Råd og Den nordlige dimensjon skal være de viktigste fora for samarbeid i regionen, supplert av Barentsådet og FN-organisasjoner som Den internasjonale skipsfartsorganisasjon.

Troms Venstre vil spesielt fokusere på øst-vestaksen i nord for å synliggjøre utfordringene og mulighetene. Russland er vår største nære nabo i nord. Vi har felles tradisjon innenfor handel og fiskeriforvaltning, mellomfolkelig kulturaktivitet og fredsarbeid. Vi har også felles utfordringer som angår delelinjer til havs, grensetrafikk til lands, sikkerhet, beredskap, næringsutvikling, epidemier, og alvorlige klima- og miljøutfordringer.

Selv om norsk nordområdepolitikk er statlig politikk, må også fylkeskommunene og kommunene, Sametinget, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og ikke minst befolkningen i nord, delta i det mellomnasjonale arbeidet. De skal kunne tildeles nasjonalt ansvar og oppgaver på definerte områder på grunn av nærhet, lokal kompetanse og tradisjon.

Derfor vil Troms Venstre:
· fremme sikkerhetspolitisk samarbeid i Nordområdene gjennom dialog og tillitsvekkende tiltak som kan bidra til at konflikter løses på et lavest mulig spenningsnivå.
· søke forståelse for norske synspunkter knyttet til jurisdiksjon i Nordområdene gjennom et aktivt diplomati, også overfor nære allierte, med vekt på å fremme samarbeid, bærekraftig forvaltning av ressurser og et moderat skatteregime.
· styrke norsk tilstedeværelse i og forvaltning av Svalbardsonen.
· legitimere Norges status i nordområdene gjennom satsing på bosetting og infrastruktur, militær tilstedeværelse, samt initiativ og ansvar for internasjonale utfordringer og samarbeid i nord.
· utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landsdelene og landene i nord.
· legge vekt på forpliktende avtaler med andre land om en forsvarlig forvaltning av fiskeriressursene.
· utvikle de nordlige ressurser for matproduksjon på hav og land, slik at det bidrar til å ivareta det framtidige globale behov.
· satse sterkt på forskning innenfor klima, miljø og marine ressurser.
· bidra til å etablere verdens beste internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning.
· etablere et eget risikofond rettet mot eventuelle skadevirkninger for fiskeri og miljø.
· etablere felles internasjonal overvåkning av fiskeuttak og utslipp av ballastvann.
· utøve ei bærekraftig ressursforvaltning og skjerming av de mest sårbare gyte- og oppvekstområder for nordatlantiske fiskearter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**