Regjeringens skattepakke: For dårlig for bedriftene

Forslaget fra de rødgrønne partiene om å heve taket i skattekredittordningen er et skritt i riktig retning, men fortsatt ikke godt nok for å kunne bedre likviditeten i mangfoldet av bedrifter.
Høyre, KrF og Venstre vil derfor foreslå ytterligere forbedringer for å kunne skape større trygghet for jobbene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Høyre, KrF og Venstre vil legge frem følgende forslag til forbedring i skattepakken for bedriftene:

1. Taket de rødgrønne partiene har satt i skattekredittordningen fjernes helt. Taket på 20 mill kr. virker tilfeldig og det samme er provenyberegningene fra departementet. Vi kan ikke se noen tungtveiende argumenter for å sette et tak. Skattekredittordningen innebærer ingen reell reduksjon i skatten for bedriftene, kun en forskyvning av innbetalingen av skatten. Ved å fjerne taket kan bedriftenes likviditet forbedres.

2. For ytterligere å bedre likviditeten i bedriftene, og ta høyde for usikkerheten i den økonomiske utviklingen, foreslås det å utsette innbetaling av all selskapsskatt for 2008 til 1. august 2009. Regjeringens forslag treffer kun bedrifter som gikk med underskudd i 2008, mens dette vil lette situasjonen for bedrifter som gikk med overskudd
.
3. Forslaget fra Høyre, KrF og Venstre om et “bedriftenes konjunkturfond” utredes frem mot Revidert Nasjonalbudsjett. Et slikt fond vil gi bedriftene anledning til å sette av hele, eller deler av overskuddet fra 2008 slik at det ikke kommer til beskatning i 2009, men at skatten kan skyves ett til tre år fremover

I tillegg til denne forbedringen vil Høyre, KrF og Venstre, dels sammen og dels hver for seg, fremme flere forslag som kan skape større trygghet for jobbene. Felles forslag knytter seg bl.a til lettelser i eierbeskatningen, bedre avskrivningsregler for maskiner og investeringer i fornybar energi, samt en utvidelse av SkatteFunn-ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**