– Målrettede forslag for å styrke næringsliv og konkurranseutsatt industri

Stortingets finanskomite avgav i dag innstilling knyttet til regjeringens forslag til tiltakspakke. I den forbindelse fremmer Venstre en rekke forslag som spesielt retter seg mot konkurranseutsatt industri og eksportrettet næringsliv. – Disse tiltakene vil være et nødvendig supplement til de tiltak Regjeringen har fremmet og som de får bred støtte i Stortinget for, sier Venstres leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Venstre foreslår derfor en målrettet pakke på skreddersydd for eksportrettede virksomheter som har opplevd stor svikt i etterspørselen. Venstre vil bl.a. forbedre permitteringsreglene, slik at ansatte i større grad kan veksle mellom dagpenger og arbeid. I dag er kravet at man må være minst 50 prosent permittert for å få dagpenger. Konsekvensen av dette er at mange bedrifter permitterer ansatte helt og fult. – For alle parter, både de ansatte, bedriftene og samfunnet, er det bedre å legge til rette for bedriftene slik at de kan innføre 4-dagersuke og at staten betaler for den femte dagen, dersom dette passer bedriftene, sier Sponheim og mener det i større grad også vil sikre kompetansen over tid.

Bedriftsintern opplæring
– Et annet viktig grep er at vi vil sette av 100 mill kr ekstra til ulike tiltak for bedriftsintern opplæring. På denne måten kan mange bedrifter beholde ansatte i arbeid og la dem tilegne seg ny kunnskap, i stedet for å permittere dem. Venstre støtter for øvrig regjeringspartienes tilleggsforslag om å utvide antall permitteringsuker til 52 uker (10 uker mer enn Regjeringens opprinnelige forslag på 42 uker).

Investeringer i miljøteknologi
Dessuten foreslår Venstre også å opprette et eget investeringsselskap, Klimatek, som skal kunne investere målrettet i den type bedrifter vi trenger i framtiden: De miljøvennige teknologibedriftene og i omstillinger av bedrifter i mer miljøvennlig retning. Venstre foreslår i første omgang at selskapet tilføres en investeringskapital på 500 mill kroner og legger opp til at private investorer kan gå inn med en tilsvarende del. — Dette vil være et velegnet virkemiddel for å investere i klimavennlig teknologi og klimagründere som nå sliter med finansiering, sier Sponheim.

Målrettede skattelettelser
Venstre foreslår også en rekke målrettede skatteletter som vil komme norsk næringsliv og konkurranseutsatt eksportnæringer og industri til gode: – Vi foreslår bl.a. økte avskrivningsatser for maskiner til 25 pst, halv arbeidsgiveravgift for lærlinger, styrking av SkatteFunn-ordningen, fjerning av taket i Regjeringens forslag til skattekreditt-ordning, og reversering av innstrammingene i formues- og arveavgift som Regjeringen fikk flertall for i inneværende års budsjett.
Venstre foreslår også utsatt innbetaling av 2008-selskapsskatt til 1.8.09 for styrke næringslivets likviditet. Samlet vil dette være virkemidler som virker raskt og treffer der smerten nå er størst, fastslår Venstres leder.
Venstre foreslår også å styrke basisfinansieringen av universitet og høyskoler og utvidelse av låneordning for å ruste opp skolebygg mv med 2 mrd. kroner.

Bedre seint enn aldri
Lars Sponheim viser videre til at en rekke av de forslagene som regjeringspartiene i dag foreslår er identiske med Venstres alternative statsbudsjett for 2009 — altså forslag som Regjeringen og regjeringspartiene var mot for 2 måneder siden. – Dette gjelder for eksempel forslag om å styrke Skattefunn-ordningen, forslag om økt satsing på næringsrettet forskning, på klimaforskning og flere nærings-phd og stipendiatstillinger. Det gjelder forslag om flere sivile stillinger i politiet, økt satsing på jernbane, rassikring, gang- og sykkelveier og økt satsing på kulturminnevern. Samlet hadde Venstre en styrkning av disse områdene på om lag 2 mrd. kroner i forhold til Regjeringen og regjeringspartienes budsjett for 2009, påpeker Sponheim.
– Jeg trekker derfor den slutning at Venstres alternative statsbudsjett var bedre egnet til å møte krisen enn det budsjettet som regjeringspartiene sørget for å gi flertall. Jeg beklager at vi på disse områdene har “kastet bort” 3—4 måneder, men mener allikevel det er bedre seint enn aldri, sier Venstres leder Lars Sponheim.

Se hele Venstres tiltakspakke her, og finanskomiteens innstilling her.

Forslagene og innstillingen skal behandles i Stortinget førstkommende fredag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**