Utålmodige og lei av å vente

Meldingen som kom like før jul om at det nye billetteringssystemet til Skyss igjen har blitt utsatt, føyer seg inn i rekken over frustrerende løftebrudd for Hordalands mange kollektivreisende. Nå er Venstre lei av å vente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Den viktigste samferdselsutfordringen framover vil være knyttet til rutetilbud og framkommelighet for bussen. I dag er situasjonen slik at bussene ikke kommer raskere fram enn det de gjorde for flere år siden. Venstre på fylkestinget mener det nå er avgjørende å gjennomføre tiltakene man har vedtatt. Nå må det arbeides for å legge til rette for at bussene skal kunne komme raskere fram, og på den måten bli et attraktivt og reelt alternativ til bilen.

Bedre og billigere kollektivtransport er viktige tiltak for at framtidig transportvekst ikke skal skje med bil. Men skal man få reisende over på kollektivløsninger, er brukervennlighet en minst like viktig del. Derfor vil fylkestingsgruppen til Venstre ha et enklere billettsystem, forståelige ruteopplysninger og en samkjørt kollektivtrafikk som sørger for økt korrespondanse mellom de forskjellige reisene.

Fylkestingsgruppen til Venstre krever:
• at Skyss innfører det nye billettsystemet snarest, så det kan settes i bruk
• at Skyss sørger for at ruteopplysninger om alle kollektivtilbud i Hordaland samles i ett rutehefte
• at informasjon om alle kollektivtilb ud i Hordaland er tilgjengelig på både internett og telefon
• at man introduserer et Miljøkort for de store pendlerstrekningene, for å dempe veksten i biltrafikken
• at også togstrekningen Bergen — Arna inngår i enhetstaksten

Harald Hove, gruppeleder
Anne-Beth Njærheim, samferdselsutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**