Sats på fastlegen og forebygging

Tiden er overmoden for å komme frem til beslutninger om sykehusenes fremtid. 19 prosent av stat og kommunes utgifter går til helse. Årsakene er sammensatt; vi blir stadig eldre og mer pleietrengende, flere overlever alvorlig sykdom og trenger ofte livslang behandling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Medisinske fremskritt gjør at nesten alt kan behandles, og den perfekte helse tilstrebes.

– Å forebygge har et stort potensiale for å begrense pasientstrømmen til sykehusene. Ressurser må omfordeles fra spesialistnivå til primærhelsenivå og det må satses mer på rehabilitering, sier helsepolitisk talsmann i Venstre Gunvald Ludvigsen.

Fastlegen
Fastlegene har et stort ansvar for å prioritere de som virkelig trenger spesialisert oppfølging mot de som kan klare seg fint med enklere oppfølging.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

– Det handler ofte om å ta seg tilstrekkelig tid med hver enkelt pasient, her er det fortsatt potensiale. Kommunene har også et ansvar, de utnytter ikke den mulighet som fastlegeavtalen gir til offentlig legearbeid, sier Ludvigsen.

Lokalsykehus
De aller eldste vil utgjøre en stor og behandlingstrengende gruppe på sykehusene i fremtiden, derfor er det viktig med nærhet til sykehusene for både pasienter og pårørende.

– Eldre pasienter blit sendt fram og tilbake mellom sykehus og sykehjem de siste ukene av livet. Dette er uverdig, sier Ludvigsen.

– Ved å forsterke sykehjemmene faglig slik at de kan ta økt ansvar for behandling, rehabilitering og pleie av pasienter i livets sluttfase, kombinert med å styrke fastlegens ansvar for å følge pasienten, kan primærhelsetjenesten ivareta mange av de oppgavene som sykehusene i dag tar for eldre og sterkt pleietrengende pasienter, sier Ludvigsen.

 Venstre vil ha en sterkere primærhelsetjeneste.

Venstre vil ha en sterkere primærhelsetjeneste.
Foto: Microsoft

Forsterket primærhelsetjeneste
Spesialisthelsetjenesten skal behandle pasienter som ikke kan behandles i primærhelsetjenesten.

– En forsterket primærhelsetjeneste i kommunene, kombinert med bedre samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste i forkant og etterkant av sykehusbehandling, vil redusere behovet for innleggelser og re-innleggelser i sykehus, sier Ludvigsen.

Dagens finansiering av sykehusene ivaretar ikke pasienter med sammensatte og kompliserte diagnoser.

– I dag lønner det seg ikke for sykehusene å behandle pasienter med sammensatte tilstander, og dagens system stimulerer ikke til samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste. Et nytt finansieringssystem må legges opp slik at det sikrer et helhetlig pasientforløp, sier Ludvigsen.

Derfor forslår Venstre i sitt nye program:

– at flere leger og sykepleiere med kompetanse på sammensatte sykdommer og lidelser ansettes på sykehjem.

– å stimulere til spesialisering av helsepersonell til primærhelsetjenesten, som for eksempel geriatri og psykiatri.

– å ppprette en egen legespesialisering i sykehjemsmedisin.

– at det lages en samlet plan for oppbygging av forskningsprogrammer/akademiske stillinger i eldreomsorg.

– å endre fastlegeordningen slik at fastlegene får en funksjon med et bredere ansvar for å følge pasienten, også ved utskriving fra sykehus tilbake til kommunen og om nødvendig opprette flere fastlegehjemler.

– å prioritere mer ressurser til rehabilitering.

– at frivillige organisasjoner som driver gode faglige rehabiliteringstilbud må få større 30 forutsigbarhet når det gjelder drift og avtaler.

– at man får på plass nye, forsterkede institusjoner i kommunene som kan avlaste sykehussektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**