Fjordvarme: Viktig miljøvenleg energikjelde

Dagleg leiar i Fjordvarme AS, Magne Hjelle, og dagleg leiar i Nordfjordeid Næringshage, Dag Henning Reksnes, hadde eit svært vellukka møte med energi- og miljøkomiteen på Stortinget 22. januar i år. Føremålet med møtet var å orientere om fjordvarmekonseptet som ei viktig miljøvenleg energikjelde og at energipotensialet er relativt stort og uutnytta. På årsbasis reknar ein med at potensialet for fjordvarme i Noreg er minst 5 Twh.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til samanlikning er midlare årsproduksjon for dei to største vasskraftverka i vårt fylke, Aurland I og Tyin, til saman 3,8 Twh.

Utnytting av fjordvarme har svært positive verknader for klimagassutslepp, utbygging medfører små naturinngrep, det er lokal energiproduksjon som inneber redusert trong for utbygging av høgspentnett og sjøvatn er ein utømeleg fornybar og miljøvenleg ressurs.

Det vellukka møtet har resultert i at leiaren i energi- og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim frå Venstre, har levert eit skriftleg spørsmål til olje- og energiministeren:

Gunnar Kvassheim på Gjøvik

Foto: Christoffer Biong

“Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til olje- og energiministeren:

Vil statsråden medvirke til at det blir satt et måltall for fjordvarmeproduksjon i Norge og at det utarbeides en nasjonal strategi for å utløse det potensialet som her er for ren energiproduksjon?

Begrunnelse:

Utnyttelse av varmeenergi fra sjøen — såkalt fjordvarme kan gi betydelige mengder ren energiproduksjon. Det vil også kunne redusere behovet for overføringsnett for elektrisk kraft og bidra til reduserte klimagassutslipp når den kommer til erstatning for varmeproduksjon basert på olje, gass eller elektrisitet. Fjordvarme er også et godt alternativ, fordi konfliktnivået knyttet til utbygging er lavt.

Potensialet for fjordvarme er stort i Norge, og energien kan utnyttes til så vel oppvarming som til kjøling med bruk av kjent og tilgjengelig teknologi. På årsbasis regner man med at potensialet for fjordvarme i Norge ligger på i størrelsesorden 5 TWh. I Eid kommune i Sogn og Fjordane er det allerede et velfungerende fjordvarmeprosjekt, som bidrar til betydelig produksjon av varme og som det ikke er noen lokale konflikter knyttet til.

Gunnar Kvassheim”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**