Tale til årsmøte

Gode Venstrefolk. Velkommen til årsmøte i Telemark Venstre.
Nok en gang, kan jeg ønske velkommen til et rekordstort årsmøte. Vi blir flere og flere påmeldte for hvert år. I tillegg har vi i også en positiv medlemsvekst. Dette er to svært gode signaler på at det er en positiv utvikling i Telemark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Men mye kan bli bedre, også i Telemark Venstre. Og jeg håper inspirasjon til det, kan finne grobunn på dette årsmøte. For vi er nå inne i et valgkampår som kommer til å bli krevende. Spesielt mest for oss som er kandidater, men det er også svært viktig at hver og en føler ansvar for å spre politikk og positivitet om Venstre. Skal vi nå vårt mål om stortingsplass, trengs det godt lagspill og engasjement fra alle.

Politisk argumentasjon som ikke holder

Jeg lar meg generelt ikke provosere av andre partiers argumentasjon. Det gir som regel bare en god mulighet til å komme frem med Venstres syn. Men det er ett unntak som jeg vil dele med dere:
Finanskrisen har gitt regjeringspartiene mulighet til å øse ut sparepengene våre i alle mulige krisepakker, bankpakker og jeg vil også si valgkamppakker. Mye av dette er helt sikkert fornuftig, til og med nødvendig.
Men når statsråder og stortingsrepresentanter argumenterer nesten enhver debatt med at aldri før har noen regjering bevilget så mye penger til samferdsel, skole, miljø, helse eller hvilken annen sak det måtte være, så synes ikke jeg det automatisk er et tegn på verken politisk handlekraft eller kloke prioriteringer.
For selvfølgelig har ingen andre noen gang brukt så mye penger,
For ingen andre regjeringer har noen gang hatt så mye penger.
Nei, jeg synes ikke dette er et argument som holder i forhold til å si at man er så mye bedre enn andre. Det synes jeg vi skal være flinke til å minne regjeringspartiene om.

Økt arbeidsledighet

Det ble lagt frem en fersk statistikk i går, som jeg synes det er viktig å si noe om. Den viser at ledigheten i Telemark er 3,5 prosent ved utgangen av februar. Dette er en økning på hele 76 prosent fra februar i fjor. På landsbasis er ledigheten 2,7 prosent, en økning fra fjoråret på 61 prosent. Antall permitteringer er femdoblet. Bare ett fylke har hatt en større økning i ledigheten enn Telemark de siste tre månedene, og det var Finnmark.

Når vi samtidig vet at man sliter med NAV systemet, så er dette et stort problem. For når NAV ikke klarer å utbetale dagpenger, må mange gå til sosialkontoret for å klare seg i den perioden det tar før systemet klarer å gi de dagpenger. Derfor er jeg veldig glad for Lars og Trines forslag om at man skal få automatisk rett til dagpengeutbetaling etter 14 dager, uavhengig om søknad om dagpenger er ferdigbehandlet av NAV eller ikke.
Når vi ikke klarer å lage et system som fungerer, så kan vi ikke la brukerne få økonomiske problemer av det.

For Venstre som har både næringsutvikling og sosialt ansvar som to av sine hovedsaker, synes jeg dette er noe Telemark Venstre må ta med seg i programarbeidet. Økt arbeidsledighet er et stort problem for Telemark som krever gode politiske svar. Telemark Venstre bør ha de svarene.

•Det handler om gode sosiale ordninger for de som blir arbeidsledige eller permitterte.
•Det handler om et NAV system som må fungere.
•Det handler om næringslivspolitikk som gjør at færre bedrifter legger inn årene.
•Det handler om å bruke menneskers hender og hjernekapital til nytte for både seg selv og bedriftene.
•Det handler om å prioritere midler til fremtidens bedrifter og fremtidens velferdssamfunn

Og dette var egentlig en passende inngang til å få frem hvilke tre bærebjelker som er de viktigste for Venstre i valgkampen.

Det er kunnskapssamfunnet, lavutslippssamfunnet og velferdssamfunnet. Dette er et Kinder egg, dvs tre gode ting på en gang. Jeg mener at Venstres sosialliberale løsninger der vi legger vekt på miljø og kunnskap for å utvikle fremtidens næringsliv, er det som gir nye og fremtidsrettede arbeidsplasser og som sikrer velferden i våre kommuner.

Kunnskapssamfunnet

Venstre vil utvikle Norge til et liberalt kunnskapssamfunn, ved å ha en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter.
Kunnskapssamfunnet handler både om offentlig og privat satsing.

Det første steget er å skape en bedre offentlig skole der elevene følges tettere, og opplæringen i lesing, skriving og regning styrkes. I alle de politiske prioriteringene innenfor skole, vil Venstre ha fokus på økt kvalitet. Vi prioriterer ikke mat i skolen, lengre skoledag eller obligatorisk barnehage for femåringer slik regjeringspartiene vil. Vi prioriterer bedre lærerutdanning, kompetanseår for lærere og andre tiltak som vil øke kvaliteten i skolen.

Lavutslippssamfunnet

Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland. Vi vil ta steget over i lavutslippssamfunnet, ved å gå fra å være en fossilnasjon til å bli et samfunn basert på fornybar energi.

Årsaken til Norges sterke økonomiske utvikling må oljen få mye av æren for. Venstre har altså en visjon om at Norge gradvis skal gå over fra å være basert på fossil energi til ren og fornybar energi. Dette krever forskning og utvikling. Både kapital og kunnskap må flyttes over til å forske på klimateknologi og miljøriktig omstilling av eksisterende næringsliv. Bevilgninger til forskning på fornybar energi må som et minimumskrav løftes til samme nivå som petroleumsforskingen.

I Venstres program foreslår vi å opprette et nytt statlig fond som er kalt Klimatek. Det skal gi grunnlag for at grundere og næringsliv vil satse på fremtidens rene energiløsninger.
I Telemark har vi mye tradisjonell industri, men vi har også flere bedrifter som er langt fremme i utvikling av nye miljøvennlige produkter. Jeg vil at Telemark Venstre skal være tydelige på at deler av fondet Klimatek skal brukes på næringslivet og grunderne i Telemark. Telemark trenger å være med på omstillingen til ny fremtidsrettet industri.

Velferdssamfunnet

Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger de mest. Flere omsorgsoppgaver skal flyttes lokalt, nærmere der folk bor.
Venstre vil ha en velferdsreform hvor flere helse og omsorgstjenester, penger og fagfolk flyttes til en forsterket helse og omsorgstjeneste i kommunene

Jeg har lyst til å sitere Lars Sponheim:
"Selv om Norge bruker mer penger på helse enn de fleste andre land, brukes stadig mer på dyr behandling i sykehus mens de mange som mest av alt trenger daglig pleie og omsorg ikke får den hjelpen de trenger. Vi må i fremtiden gi mer behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø. Det gir bedre tilbud og økt verdighet. "

Håper på et raust og positivt årsmøte

Da håper jeg årsmøte kan bli slik vi i valgkampplanen ønsker å fremstå utad for velgerne, nemlig som rause og optimistiske.
Jeg håper på gode politiske debatter, med en raushet overfor hverandre der vi måtte være uenige.
Jeg håper på mange blide ansikt og folk som har det hyggelig.
Og ikke minst håper jeg på et årsmøte som dere vil reise inspirerte hjem fra.

Godt årsmøte!

Tonje Løwer Gurholt
leder og stortingskandidat for Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**