Gjennomslag for barnehagepolitikk

Etter forslag fra Skedsmo Venstres Lin Therese Bjørnstad Ruud, vedtok årsmøtet i Akershus Venstre en omfattende endring av barnehagekapittelet i utkastet til Venstres stortingsvalgprogram. I forslaget heter det at barnehagen skal gi trygghet, læring, lek, omsorg, glede og opplevelser, samt bygge på enkeltmenneskets rett og frihet til medbestemmelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

Forslaget som ble vedtatt og som går videre til endelig behandling på Venstres landsmøte i april, lyder som følger:

Venstres mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning sammen med valgfrihet i tilbudet og kvalitet. Med kvalitet mener Venstre at barnehagen skal ha tilstrekkelige ressurser til å kunne utøve sitt samfunnsmandat etter gjeldende lover, rammeplan og forskrifter. Kommunene skal påse at lovverket følges og ikke tolkes bort fra barnas beste. Innenfor disse rammebetingelser, skal eiere og foreldre gis tillitt og frihet til å organisere tilbudet til barnas beste. Barnehageprisene bør avgjøres lokalt, og offentlige og private barnehager bør likebehandles med hensyn til offentlige tilskudd.

Barnehagen er et pedagogisk tilbud som del av vårt utdanningssystem og livslange læring. Barnehagen skal bygge videre på barns medfødte nysgjerrighet, lære- og skaperglede etter barnets interesser. Barnehagen skal ikke være skole, men en lærende innstitusjon og verdifull samarbeidspartner med hjemmet og innstanser i kommunen.

Barnehagen skal forebygge lærevansker, helse og sosiale problem, mobbing, og ekskludering av minioritetsgrupper. Barnehagen skal virke stimulerende og forebyggende slik at skolen i økt grad konsentreres mot kunnskapsformidling. Venstre mener dette vil virke samfunnsbesparende. I stortingsperioden vil Venstre vektlegge en videreutvikling av kvaliteten i barnehagene og sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger etter dagens forskrift om pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal gi trygghet, læring, lek, omsorg, glede, og opplevelser, samt bygge på enkeltmenneskets rett og frihet til medbestemmelse. Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling etter humanistiske og demokratiske verdier: Personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Barnehagen skal bygge på menneskers medfødte skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstre tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere. Som en av de første institusjoner mennesker møter i samfunnet, skal barnehagen spille en viktig rolle i lavutslipps-, kunnskaps- og velferdssamfunnet Venstre arbeider for.

Derfor vil Venstre:
– Ha full barnehagedekning.
– Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene.
– Arbeide for økt likebehandling av offentlige og private barnehager.
– Tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid.
– Ha kvalitet fremfor makspris.
– Sørge for kvalifiserte og tiltrekkelig mange pedagoger.
– Sørge for tilstrekkelige rammebetingelser.
– Fremme valgmulighet og styrke sunn konkurranse
– Arbeide for gode barnehager med rom for å skape humanistiske og demokratiske verdier.
– Styrke samarbeid mellom barnehage, hjem, skole, helsetjenester og barnevern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**