Medlemsmøte 2.mars

Referat fra medlemsmøte 2.mars 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sjur Alhaug og Anne j Roterud

Foto: A.Hovsto

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 2. MARS 2009

Tilstede: Bjørn, Sjur, Morten, Grete, Anne Johanne og Heidi

1. SAKER TIL BEHANDLING KOMMUNSTYREMØTE 9/3-09

Regjeringens krisepakke til Ringsaker er nå fordelt. Fordeling godtas.

LÆRLINGEPLASSER:
Antallet private lærlingeplasser går ned. Det er muligheter for tilskudd fra Fylkeskommunen, både til private og kommunale lærlingeplasser. Pga de ekstraordinære forhold vi har nå, mener Ringsaker Venstre at opptrappingsplanen for læringeplasser bør fremskyndes med ett år. Det å ha lærlinger koster ikke mer enn en ufaglært, øker bedrifters anseelse og skjerper de ansatte. Det økonomiske tilskuddet fra Fylkeskommunen er relativt sett lite, i forhold til gevinsten.

Ringsaker Venstre mener det er viktig at de unge som sliter med å få lærlingeplasser, får hjelp. Dette er en samfunnsmessig god investering av penger. Morten skriver først et avisinnlegg om dette, deretter fremmes saken for kommunestyret.

SOSIAL HJELP:
Sosialhjelputgiftene i Ringsaker øker, bl a er det mange unge som "faller utenom". For å avhjelpe dette foreslår Ringsaker Venstre å holde sommerjobbkurs. Dvs at de unge først deltar på et ukeskurs før de sendes ut til sommerjobbene. Viktig at unge ikke går arbeidsledige, eller får penger for ikke å gjøre noe.

FORSLAG OM ØKT BARNEHAGEKAPASITET I NÆROSET.
Ringsaker Venstre støtter forslaget om å redusere størrelsen på barnehagen i Moelv og heller øke kapasiteten i Næroset/Åsmarka.

KÅTORP/STAVNSBERG – SKOLEKAPSITET — PLANLEGGING
Stavnsberg er nå nr. 4 på skoleprioritetslista. Ringsaker Venstre foreslår for kommunestyret at planleggingen av Stavnsberg gjøres ferdig. Det vil da gå raskere når man skal starte bygginga.

OMBYGGING /OPPGRADERING AV HERREDSHUSET I MOELV
Ringsaker Venstre mener det er viktig å tenke langsiktig. Man bør ta høyde for fremtidige krav, bl a. om god tilgjengelig og størrelse på lokalene. Forslaget er for dårlig slik det foreligger nå. Ringsaker Venstre ønsker å ta en befaring for å se lokalene i virkeligheten , ikke bare kartskissen av rominndelingen.

2 EVENTUELT

NY PLAN- OG BYGNINGSLOV
Sjur har vært på kurs vedr den nye plan- og bygningsloven, og orienterte om dette.

COUNTDOWN 2010
Regjeringen har bestemt at Norge skal stanse tapet av arter innen 2010. Mandag 23. mars arrangere Miljøverndepartementet konferansen "Liv laga? Kan kommunene ta vare på naturmangfoldet og dra nytte av det". Heidi påpekte at det ikke er påmeldt noen fra Ringsaker. Påmeldingsfristen har gått ut, men det vil bli undersøkt om det allikevel er mulig med deltagelse fra Ringsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**