Ta voldtektsutvalget på alvor!

Over et år har gått siden utvalgsrapporten fra Voldtektsutvalget (Sletner-utvalget) ble lagt fram, og alt for lite har skjedd. Tiden er definitivt inne for å ta forpliktende grep for å bekjempe voldtekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Voldtekt er en forbrytelse av ekstremt krenkende karakter, og den vil som oftest gi offeret livsvarig skade. Dette er et samfunnsproblem vi har et kollektivt ansvar for å få gjort noe med. Mellom 8.000 og 16.000 personer blir hvert år voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. Mange voldtektsofre vegrer seg for å anmelde saken, i frykt for at møtet med politiet og rettsapparatet skal oppleves som et nytt overgrep. Undersøkelser viser at 8 av 10 anmeldelser blir henlagt av politiet. Få av sakene som anmeldes ikke blir oppklart. Også frifinnelsesprosenten er meget høy i voldtektssaker. Det er anslått at under 1 % av alle voldtektsmenn blir domfelt.

Venstre registrerte med glede at justisministeren var engasjert i problemstillingen da Voldtektsutvalgets rapport ble lagt fram. Ironisk nok heter utvalgsrapporten “Fra ord til handling”, men så langt er det kun fra ord til ord.

Det er uakseptabelt at samfunnet i praksis passivt godtar at slike overgrep skjer.

Venstre støtter Voldtektsutvalgets forslag om år:
* Etablere Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL)
* Etablere egne SO-team (arbeider med seksuelle overgrepssaker) i alle politidistrikt,
* Innføre formelle krav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker, og innføre opplæring i dette på Politihøyskolen.
* Tilrettelegge en nettportal som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging, og annen relevant informasjon
* Forebygge vold og seksualisert vold, bl.a. gjennom bedre opplæring.

Så langt har regjeringen møtt Voldtektsutvalgets rapport med å styrke Kripos med fire etterforskere. Dette er ikke i tråd med Voldtektsutvalgets anbefalinger. Venstre vil be Regjeringen ta Voldtektsutvalgets rapport på alvor, og gjøre som den sier: Å gå i fra ord til handling!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**