Uttalelse: Norge i front i nordområdene

Klimaendringer og endringer i etterspørsel av naturressurser fører til at nordområdene får økende betydning internasjonalt, og avklaringer omkring suverenitet må framskyndes når Polhavet er i ferd med å bli isfritt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre vil blant annet styrke norsk forvaltning i Svalbardsonen. Bilde fra Svalbard.

Venstre vil blant annet styrke norsk forvaltning i Svalbardsonen. Bilde fra Svalbard.
Foto: M Solstad

Venstre vil styrke norsk forvaltning i Svalbardsonen. Norge skal være en sentral aktør for å etablere et stabilt samarbeid i nord basert på folkeretten. Det vil kreve stor nasjonal innsats. For å hevde seg i nordområdene er økt aktivitet og tilstedeværelse nødvendig.
Havrettstraktaten skal utgjøre en viktig del av rammene, mens Arktisk Råd og Den nordlige dimensjon skal være de viktigste fora for samarbeid i regionen, supplert av Barentsrådet og FN-organisasjoner som Den internasjonale skipsfartsorganisasjon.
Russland er vår største nabo i nord. Venstre vil spesielt fokusere på øst-vestaksen i nord for å synliggjøre utfordringene og mulighetene.

Fylkeskommuner og kommuner, Sametinget, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og ikke minst befolkningen i nord, må delta i det mellomnasjonale arbeidet. De skal kunne tildeles nasjonalt ansvar og oppgaver på definerte områder på grunn av nærhet, lokal kompetanse og tradisjon.

 Venstre vil satse på bosetting og infrastruktur i nordområdene.

Venstre vil satse på bosetting og infrastruktur i nordområdene.
Foto: Kai Leithe

Venstre vil:
fremme sikkerhetspolitisk samarbeid i Nordområdene gjennom dialog og tillitsvekkende tiltak som kan bidra til at konflikter løses på et lavest mulig spenningsnivå
søke forståelse for norske synspunkter knyttet til jurisdiksjon i Nordområdene gjennom et aktivt diplomati, også overfor nære allierte, med vekt på å fremme samarbeid, bærekraftig forvaltning av ressurser og et skatteregime for utvikling av området
styrke norsk tilstedeværelse i og forvaltning av Svalbardsonen
legitimere Norges status i nordområdene gjennom satsing på bosetting og infrastruktur, militær tilstedeværelse, samt initiativ og ansvar for internasjonale utfordringer og samarbeid i nord
utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landsdelene og landene i nord
legge vekt på forpliktende avtaler med andre land om en forsvarlig forvaltning av fiskeriressursene
utvikle de nordlige ressurser for matproduksjon på hav og land, slik at det bidrar til å ivareta det framtidige globale behov
satse sterkt på forskning innenfor klima, miljø og marine ressurser
etablere omfattende internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning
etablere et eget risikofond rettet mot eventuelle skadevirkninger for fiskeri og miljø
etablere felles internasjonal overvåkning av fiskeuttak og utslipp av ballastvann
utøve ei bærekraftig ressursforvaltning og skjerming av de mest sårbare gyte- og oppvekstområder for nordatlantiske fiskearter
at Norge skal gi observatørstatus til EU i Arktisk Råd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**