Uttalelse: Bedrifters samfunnsansvar

Venstres landsstyre mener det er nødvendig at norske statlig eide bedrifter oppfyller de samme etiske krav ute, som de er pålagt for virksomhet hjemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uakseptabelt
Venstre mener det er helt uakseptabelt dersom norske bedrifter ute bryter norske standarder for menneskerettigheter, korrupsjon eller miljø. For å sikre at dette ikke skjer, må det stilles krav om at bedriftene praktiserer samme åpenhet omkring sine utenlandsaktiviteter som de har når det gjelder virksomheten i Norge.

Positiv påvirkning
Norsk næringslivs engasjement i utlandet kan virke positivt på vertslandets økonomi, og er derfor særlig viktig for utviklingen av fattige land. I land med svakt eller dårlig styresett kan norsk engasjement påvirke den sosiale og politiske utviklingen på en positiv måte.

Selvstendig ansvar
Bedrifter har et selvstendig ansvar for å påvirke samfunnet de er en del av i positiv retning. Dette er normalt også i deres forretningsmessige interesse, ettersom forbrukere, investorer og ansatte i økende grad vektlegger samfunnsansvar. Bedrifter bærer også et ansvar i forhold til underleverandører. Selskaper som er store og dominerende i land med dårlig styresett, forventes å arbeide for å bedre menneskerettighetssituasjonen og styresett i vertslandet utover egen virksomhet og egne nærområder. Virksomhet som berører minoriteter og urfolk krever særlig årvåkenhet.

Venstres landsstyre krever:
At alle bedrifter og institusjonelle investorer pålegges å rapportere om og dermed synliggjøre etiske utfordringer ved sin virksomhet i utlandet som en del av årsberetningen. Bedriftene skal redegjøre for hvilke standarder, retningslinjer eller prinsipper de følger, systemer eller prosedyrer som benyttes, og hva som er oppnådd.
At regjeringen utarbeider konkrete retningslinjer for denne rapporteringen. Disse skal tydeliggjøre regjeringens forventninger til etisk framferd, som minst bør være i tråd med FNs "Global Compact", og hvilke kriterier den knytter til slik framferd. Bedrifter skal gis tilbud om rådgivning om dette, noe som også bør tilpasses små og mellomstore bedrifter.
At regjeringen, ut fra nevnte kriterier, er selektiv i bruken av offentlige støtteordninger for norske bedrifters engasjement i utlandet.
At regjeringen, ut fra nevnte kriterier, fokuserer på "positiv utvelgelse" i forbindelse med revisjon av de etiske retningslinjene til Statens Pensjonsfond – Utland. De gode eksemplene skal holdes frem. Dette kommer i tillegg til "negativ utvelgelse", hvor selskaper som begår eller medvirker til grove etiske overtramp, utelukkes.
At regjeringen, ut fra nevnte kriterier, etablerer et system for vurdering og rangering av enkeltbedrifters virksomhet på det etiske området ("positive screening"). Denne informasjonen gjøres offentlig tilgjengelig slik at den kan inngå i beslutningsgrunnlaget for potensielle kunder og investorer.
At regjeringen gjør Norge til en pådriver internasjonalt for å fremme forpliktende globale standarder og regler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**