Framtid i nord med fornybar energi

-Fornybar energi vil gi langt større verdiskaping, en langt renere industri, og mer langvarige løsninger enn oljeindustrien, Dette er dette som er framtida, skriver stortingskandidat Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil både ta vare på naturen og skape verdier i landet, ikke minst i Nord-Norge. Venstre vil framover. Vi kan ikke bli værende i fossilbrenselalderen, vi må straks satse på fornybar energi. Det vil gi en langt større verdiskaping, en langt renere industri, og langvarige løsninger. Det vil skape flere arbeidsplasser enn oljeindustrien, ikke minst på langt sikt. Det er dette ungdommen i Norge vil. Dette er framtida.

Midlene, forskningen, kunnskapen må nå brukes til å klargjøre for neste generasjons energi i stedet for bare å øke takten i oljeutvinninga og få framtidsrealitetene i fleisen fortere. Da lar vi samtidig være å risikoutsette fiskeriene og medisinkilden havet utenfor Troms og Nordland.

Havmøller og tidevannskraft

Havmøller

Foto: Siragrunnen AS

Venstre foreslo allerede i 2007 en nasjonal strategi for havmøller, som vil gi store mengder ren energi, og som også kan bidra til betydelig reduksjon av klimagassutslippene, indirekte, og direkte. Bare produksjonen av møller vil gi store industrielle muligheter for en nasjon med en industri som har lang og god erfaring knyttet til offshoreinstallasjoner.

I september lanserte skottene verdens største tidevannskraftprosjekt, basert på teknologi fra Hammerfest! Intensjonen er å bygge og installere en oppskalert demonstrasjonsmodell på 1 MW i løpet av dette året, og i fremtiden er oppstillinger med flere turbiner ventet å kunne generere 50MW til 100MW hver. Det forventes milliardomsetning og en betydelig industriell virksomhet og sysselsettingseffekt i Skottland. Flere nordnorske aktører lanserte i desember Nordnorsk havkraft AS, som virker lovende for storskala havbasert kraftproduksjon og ei framtid med fornybar energi. Finnfjord AS har også framtidsretta planer for produksjon av bioetanol som samtidig fanger co2-utslipp, dobler kraftutnyttelsen ved smelteverket og utnytter skogressursene i fylket. Venstre ønsker slike tiltak velkommen.

Ren kraft blir et viktig konkurransefortrinn. Vi må derfor støtte opp om de initiativ som allerede er dukket opp i Nord-Norge. Det vil danne grunnlag for en omfattende og langt mer bærekraftig industrialisering av Nord-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**