Porsgrunnsprosjektet – et pilotprosjekt for Venstres helsereform

Telemark Venstre mener at sykehuset i Porsgrunn er en av brikkene som vil bidra til at Sykehuset i Skien og Telemark også i fremtiden vil være et fullverdig sykehus. Derfor er det viktig at sykehuset i Porsgrunn får midler til utbygging og vedlikehold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Tonje Løwer Gurholt
Foto: Atle Rui

Porsgrunnsprosjektet vil være et eksempel på Venstres helsereform hvor skille mellom spesialisthelsetjenester og forsterket kommunalt tilbud om behandling, omsorg og pleie kommer tydelig frem.

En av utfordringene til helsevesenet er at mange som ikke trenger spesialistbehandling, likevel blir behandlet av spesialister på sykehus.
Mens mange som trenger omsorg, behandling og pleie i kommunene ikke får det de trenger.
Venstre mener vi må ha tydeligere skille på hva som skal behandles i spesialisthelsetjenesten, og samtidig sette kommunene i bedre stand til å ta ansvar for behandling, omsorg og pleie av de som ikke trenger et spesialisthelsetilbud. Vi ønsker et forsterket helsetilbud i kommunene, nær der folk bor og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Tonje Løwer Gurholt
Stortingskandidat Telemark Venstre

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Årsmøte vedtok følgende politiske uttalelse:

Porsgrunnsprosjektet – et pilotprosjekt for Venstres helsereform

Sykehuset Telemark HF har fremlagt planer for utvikling og utbygging av sykehuset i Porsgrunn. Planene sikrer sykehuset Telemark som allsidig og fullverdig akuttsykehus og vil i tillegg omfatte en nyskapning som er enestående i norsk sammenheng:

Et tilbud til vertskommunen om å etablere et sykehjem i sykehuset. Et slikt "sykehjem i sykehuset" vil ha tilgang til medisinsk kompetanse fra sykehuset og vil være et viktig samhandlingsprosjekt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Et slikt forsterket sykehjem vil også løse problemet med å skaffe nødvendig medisinsk kompetanse til sykehjemmene. Et "sykehjem i sykehuset" vil også avlaste sykehuset ved å ta i mot ferdigbehandlede pasienter og på den måten frigjøre sykehussenger.

Denne typen driftsmodell er helt på linje med Venstres forslag om en ny helsereform hvor flere fagfolk og ressurser forsterker helse og omsorgstjenestene i kommunene. Dette vil gi mer og bedre behandling nær der folk bor.

Utbyggingen er kostnadsberegnet til 350 mill kroner som er langt lavere enn kostnadene ved nybygg. Sykehuset Telemark som driver i balanse, vil kunne betale en egenfinansiering på 50%. Et flertall i HO komiteen i stortinget har i sine merknader til statsbudsjettet gått inn for planene om å utvikle sykehuset i Porsgrunn i tråd med de planer Sykehuset i Telemark HF har fremlagt. Dette vil gi store effektiviseringsgevinster for Sykehuset Telemark.

Årsmøte i Telemark Venstre henstiller til styret i Helse sør-Øst RHF om straks å godkjenne planene for utvikling og utbygging av sykehuset i Porsgrunn etter de planer som er fremlagt av Sykehuset i Telemark HF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**