Venstre og kommunesammenslåing

Jeg er stolt av å være en del av et parti som tør å starte denne vanskelige debatten som endring av kommunestruktur er.
Venstre ønsker en debatt som skal handle om hvordan hele den offentlige sektor og demokratiet vårt skal organiseres for best mulig å møte nye utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Monica Hofer Augheim

Monica Hofer Augheim
Foto: Karin Frøyd

Vi har i dag en kommunestruktur som i hovedsak ble fastsatt på 60- tallet. Med den raske endringen som skjer i samfunnet står den 45 år gamle strukturen i sterk kontrast til dagens reelle bo-, arbeids-, og serviceområder.

De færreste kommuner har ikke lenger mulighet til å ta et helhetlig grep om blant annet næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester, blant annet innen helse og omsorg.

Antall eldre over 65 år vil frem til 2040 stige med 65 prosent, antall 80-åringer vil mer enn fordobles, og antall 90-åringer vil tidobles. Vi vil i årene som kommer få problemer med å dekke behovet for arbeidskraft innenfor helse-, pleie-, og omsorgssektoren. Det er de små utkant kommunene som vil måtte slite hardest for å få kompetansen de vil måtte trenge til slike oppgaver.

Venstre mener det bør legges vekt på å redusere antall kommuner i naturlige sammenhengende bo- og arbeidsmarkeds regioner. Av hensyn til Norges spesielle geografi må det lages spesielle ordninger for øykommuner og andre der geografi gjør sammenslåing mindre aktuelt. Vi vil fortsatt ha noen småkommuner.

Det må lages en ny lov for gjennomføring av ny kommunereform, som forplikter staten til å desentralisere konkrete primær oppgaver, og som presiserer at prosessen baseres på frivillighet. Nok midler må selvfølgelig følge med fra staten. Utgangspunktet er at kommunene selv velger hvem de vil slå seg sammen med.

Vestfolds kommunevåpen

Vestfolds kommunevåpen
Foto: Wikipedia

Det brukes i dag enorme ressurser på en svært komplisert beregning av statens overføringer til kommunene. Når 430 kommuner, med alt fra et par hundre (Utsira har 212 innbyggere) til 500 000 innbyggere skal behandles "likt"- blir resultatet tvert imot stor ulikhet og på grensen til urettferdighet, både for store og små. Samtidig styres kommunal sektor av mer enn 7500 lovparagrafer. Vi er kommet til et veiskille — hvor statens detaljstyring må stanses før lokaldemokratiet i realiteten er borte. Beslutninger skal tas der beslutninger bør tas, nemlig der folk bor. Det er god distriktspolitikk.

Venstre mener dagens maktsentralisering er alvorlig og uønsket, derfor ønsker vi diskusjon om større, sterkere og tydeligere kommuner velkommen. Det hadde vært hyggelig å kunne diskutere i et kommunestyre hva vi skal bruke penger på, og ikke hvor vi skal kutte neste gang.

Monica Hofer Augheim
2.kandidat til Stortinget, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**