En alt for godt bevart hemmelighet!

Det var Odd Einar Dørums reaksjon etter at han var blitt presentert for Karmøy kommunes arbeid med etter og videreutdanning av lærere. Orienteringen var avslutningen av en hektisk dag for Dørum i Haugesundsregionen, inkludert et besøk på HSHs avdelign på Rommetveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hensikten med Odd Einar Dørums besøk var å hente inntrykk og innspill omkring stortingsmeldingen om den nye lærerutdannelsen. Dørum er saksordfører for denne, og han har invitert til en bred debatt og varierte innspill fra alle som er engasjert i norsk skoleutvikling.

Odd Einar Dørum på Hauge skole

Odd Einar Dørum på Hauge skole

Dagen begynte med et besøk på Hauge skole i Haugesund. Skolen tar i mot studenter fra HSH, og Dørum fikk møte øvingslærere og rektor ved Hauge skole. Det var en engasjert Dørum som lyttet til erfaringer fra og meninger om praksisopplæringen i dagens lærerutdanning.

Lærerrollen var et gjennomgangstema i samtalene, sammen med behovet for å bruke øvingsopplæringen til å knytte sammen teori og praktisk gjennomføring for studentene. Det ble også pekt på at både fagkunnskap og pedagogisk kunnskap er vesentlig for å kunne bli en god lærer. Samtidig er det en tredje komponent som ofte blir oversett, personlig egnethet hos den enkelte student.

Etter samtalen på Hauge skole, og intervju med NRKs reporter Harald Dale (hør intervjuet her >>), bar det videre til HSHs avdeling på Rommetveit. Her utdannes lærere for hele distriktet. Over 40% av studentene her kommer fra Haugesund og Karmøy.

Dekan ved HSH, Liv Reidun Grimstvedt

Dekan ved HSH, Liv Reidun Grimstvedt

Dekan Liv Reidun Grimstvedt orienterte om skolen generelt og la særlig vekt på skolens regionale rolle. Som en middels stor høyskole med klare regionale forpliktelser møter HSH særlige utfordringer når den nye lærerutdanningen nå skal gjennomføres.

 Lydhør forsamling

Lydhør forsamling

Førsteamanuensis Magne Espeland orienterte om hvilke mulige modeller HSH ser for seg det er mulig å gjennomføre ved skolen for å tilpasse seg en ny todelt lærerutdanning. Ellers fikk Odd Einar Dørum tilbakemeldinger på tankene i stortingsmeldingen både fra studentrepresentanter og fra skoleeiere som Stord kommune.

Dagen ble avsluttet i Haugesund der Dørum møtte representanter for skoleadministrasjonen i Karmøy kommune. De orienterte om det arbeidet Karmøy kommune i dag gjør innenfor etter- og videreutdanning av lærere. Her ble det blant annet pekt på at regjeringens nye opplegg vil innebære en alvorlig innsnevring og begrensing i forhold til det kommunen gjør i dag.

Hovedårsaken til dette er at regjeringens midler bindes til vikarutgifter og kommunene må yte tilsvarende, også det bundet til vikarutgifter. Karmøy kommune har gjennom mange år klart å gi et etter- og videreutdanningstilbud til langt flere lærere enn det de vil ha mulighet for om de benytter seg av de nye ordningene.

Odd Einar Dørum lot seg imponere over arbeidet i Karmøy kommune og vil se nærmere på de uheldige sidene ved regjeringens satsing på etter- og videreutdanning. Avslutningsvis deltok Odd Einar Dørum i TV-Haugalands direktesendte magasin 1730 før han returnerte etter en lang dag i vårt distrikt. Se sendingen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**