Norge i front i nordområdene

Klimaendringer og etterspørsel av naturressurser fører til at nordområdene blir mer og mer viktig, også internasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For å hevde seg i nordområdene er økt aktivitet og tilstedeværelse nødvendig. Fylkeskommuner og kommuner, Sametinget, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og ikke minst befolkningen i nord, må delta i det mellomnasjonale arbeidet som er nødvendig.

Venstre vil blant annet:
fremme sikkerhetspolitisk samarbeid i Nordområdene gjennom dialog og tillitsvekkende tiltak som kan bidra til at konflikter løses på et lavest mulig spenningsnivå
søke forståelse for norske synspunkter knyttet til jurisdiksjon i Nordområdene gjennom et aktivt diplomati, også overfor nære allierte, med vekt på å fremme samarbeid, bærekraftig forvaltning av ressurser og et skatteregime for utvikling av området
styrke norsk tilstedeværelse i og forvaltning av Svalbardsonen
legitimere Norges status i nordområdene gjennom satsing på bosetting og infrastruktur, militær tilstedeværelse, samt initiativ og ansvar for internasjonale utfordringer og samarbeid i nord
utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landsdelene og landene i nord
legge vekt på forpliktende avtaler med andre land om en forsvarlig forvaltning av fiskeriressursene
utvikle de nordlige ressurser for matproduksjon på hav og land, slik at det bidrar til å ivareta det framtidige globale behov
satse sterkt på forskning innenfor klima, miljø og marine ressurser
etablere omfattende internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning
etablere et eget risikofond rettet mot eventuelle skadevirkninger for fiskeri og miljø
etablere felles internasjonal overvåkning av fiskeuttak og utslipp av ballastvann
utøve ei bærekraftig ressursforvaltning og skjerming av de mest sårbare gyte- og oppvekstområder for nordatlantiske fiskearter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**