Fraråder etablering av lager for farlig avfall på Storøy

Formannskapet skal onsdag avgi uttalelse om søknad om lagring av farlig avfall på Storøy i Karmøy kommune. Soltin Marine AS har søkt om tillatelse til å lagre ulike typer oljeholdig avfall i egne tankanlegg her. Rådmannens innstilling er at Haugesund kommune fraråder slik tillatelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vibrandsøy sett fra lufta

Vibrandsøy sett fra lufta

Venstre støtter rådmannen i dette. Nærheten til befolkningstette områder som Haugesund sentrum, nærheten til oppdrettsanlegg og til friluftsområdet Vibrandsøy gjør at en slik tillatelse vil være svært ugunstig. Det er derfor naturlig for Venstre å gå i mot slik lagring her.

Selve lagringsprosessen utgjør ikke den største faren. Imidlertid vil det kunne oppstå fare for lekkasje ved fylling og tømming av anlegget. Dette vil kunne føre til utslipp til sjø med dertil uheldige konsekvenser både for oppdrettsanlegg og for friluftsområdene på Vibrandsøy.

Rådmannen skriver også i sin saksutredning at det er relevant å keve at det foretas en resepientundersøkelse i området i forkant. Dette for å få klarlagt områdets status med tanke på blant annet tungmetaller og miljøgifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**