En skole for kunnskap og like muligheter

For å skape en bedre skole trenger vi gode, kunnskapsrike lærere. Dette var den viktigste konklusjonen etter skoledebatten som Rissa Venstre arangerte 18.mars, skriver Guri Melby, Siri Evjen og Anne Jorid Gullbrekken i et leserinnlegg i Fosna-Folket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Rissa Venstre arrangerte i forrige uke en skoledebatt, der både foreldre, lærere, politikere og andre i lokalsamfunnet som er opptatt av skolen var invitert. Målet var å få en debatt om hva man kan gjøre for å heve kvaliteten i skolen i Rissa. Her kom det mange gode innspill, og for Venstre er det helt klart at kommunen som skoleeier kan gjøre mye for å få en bedre skole, samtidig som vi trenger en nasjonal skolepolitikk som gir rom for de gode lokale tiltakene. Det viktigste tror vi er å satse på tilpasset opplæring og kunnskapsrike, trygge lærere.

Tilpasset opplæring
Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. For å bevare og videreutvikle et liberalt demokrati er det avgjørende at våre elever utvikler evnen til selvstendig tenkning, nysgjerrighet og kritisk vurdering. En hovedoppgave i norsk skole er å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen. Elevene må følges tettere opp de første skoleårene og opplæringen i basisferdighetene lesing, skriving og regning må styrkes.
For å legge til rette for enkeltelevens utvikling trenger vi tydelige læringsmål, klare krav til elevene og gode lærere. En god kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter og kunnskapsnivå de første skoleårene er nødvendig for at hver enkelt elev skal få relevant oppfølging. Derfor ønsker Venstre at det skal gjøres gode evalueringer og at det gis konkrete tilbakemeldinger til elever og foreldre gjennom hele barneskolen.

Læreren er nøkkelen for en god skole
Læreres faglige og pedagogiske kompetanse er avgjørende for elevers læringsutbytte. Det er viktig både å bedre den formelle kompetansen til dem som er lærere i dag og å forbedre lærerutdanningen for nye lærere. Lærere må hele tiden fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse for å møte nye krav og utfordringer. Derfor vil Venstre innføre et lærerløft som gir rett til et kompetanseår, slik at den formelle kompetansen heves og fornyes med jevne mellomrom. Kostnadene ved en slik ordning skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat og kommune.
For å møte de høye kravene til faglig og pedagogisk kompetanse, ønsker Venstre også å legge om og utvide allmennlærerutdanningen. Vi ønsker mer faglig fordypning og spesialisering. Venstre vil derfor dele allmennlærerutdanningen i to; én spesialisering for undervisning i barneskolen og én for undervisning i ungdomskolen, i tillegg til å gjøre den femårig.

Venstre vil ha en god offentlig skole som gir alle like muligheter til kunnskap, til å ta i bruk sitt potensial og til å bidra i samfunnet uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn. En god offentlig skole er også viktig på veien mot framtidens kunnskapssamfunn. For å få til dette, trenger vi et kvalitetsløft for skolen både lokalt og nasjonalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**