20 tiltak for gründere og selvstendig næringsdrivende

Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. For Venstre er det minst like naturlig å skape sin egen arbeidsplass som det å finne sin plass innenfor det etablerte arbeidslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Og det er ærefullt å tjene penger på å starte sin egen bedrift. Norsk næringsliv trenger norske eiere og norske gründere. Derfor er en god politikk overfor småbedrifter og gründere en av Venstres viktigste saker.
Derfor foreslår Venstre følgende 20 tiltak for å bedre rammevilkårene for gründere og småbedrifter:

1. Sosial og økonomisk trygghet
Bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende svangerskap, fødsel, omsorg for (egne) små barn. Spesielt er dette viktig for å få flere kvinnelige gründere.
Rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.
Oppheve begrensningene i "Lov om Foretakspensjon" slik at alle ene-ansatte i egne selskaper kan få same skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som alle andre.
Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet. Frykten for å mislykkes og dermed pådra seg stor gjeld, holder mange tilbake fra å prøve å starte egen virksomhet.

2. Tilgang på risikovillig kapital
Risikovillig kapital må sikres gjennom det offentlige virkemiddelapparat og gjennom skattestimulans for private investorer. Det kan gjøres gjennom flere ulike måter f.eks. ved å etablere en kapitalens fetter av forskningens SkatteFUNN dvs et KapitalFUNN eller det kan gjøres gjennom såkalte "Business Angels"
Stat, kommuner og fylke må skape møteplasser mellom forskningsmiljøer, gründermiljøer og kapitalmiljøer. En av de største utfordringene i dag er at gode idéer forblir nettopp det.
Dele Innovasjon Norge i opp i en målrettet "framtidsdel" for gründere og bedrifter som med , og en del som har et mer distriktspreg for å sikre bosetting og eventuell bevaring.
Oppfølging av hele skattereformen fra 2004. Det betyr at formuesskatten må fjernes slik at norske investorer ønsker å investere og eie i Norge.

3. Forenkling og opprydning
Egen og forenklet aksjelov for små bedrifter — bl.a. fjerne revisjonsplikt, størrelse på aksjekapital, gebyrstørrelse og rapportering til Brønnøysund, antall avgiftsterminer.
Gjøre det enklere å ansette nummer to i en enkeltmannsbedrift, bl.a. gjennom endringer i arbeidsmiljøloven (tillate midlertidige ansettelser), redusert rapporteringsbyrde/-plikt og ved eventuelle skatte- og avgiftsstimuli.
Innføre solnedgangslovgivning både statlig og kommunalt slik at regler og forskrifter har en begrenset varighet og forsvinner dersom de ikke aktivt blir vedtatt på nytt etter noe tid.

4. Skole, utdanning og forskning

Økt kommersialisering av forskning.
Gjenninnføre "støtte" til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN-ordningen.
Gi studenter som velger å starte for seg selv etter endt utdannelse rentefritak og betalingsutsettelse på studielånet i inntil tre år.
Stimulere til egne studentbedrifter ved høgskoler og universitet. Ved høgskolen i Oslo er f.eks. studentbedrift et eget tilbud ved Avdeling for estetiske fag.
Økt satsingen på entreprenørskap i videregående skole og styrke samarbeidet mellom næringsliv og skole. På over 300 av 500 videregående skoler lærer i dag elevene å starte sine egne bedrifter. Forskning viser at 20 % av dem som har vært med i en ungdomsbedrift, senere starter egen virksomhet.
Utvide stipendordning for etablerere fra studentbedrifter.
Utvide og styrke ordningen med karrieresenter gjennom økt satsing på entreprenørskap.

5. Andre tiltak
Lage møteplasser og nettverk for gründere a la British Business Angels Association (se http://www.bbaa.org.uk/portal), günderteam, gründerkaféer mv.
Adoptere gode idéer fra andre land: USA har f.eks. bedre tiltak for nystartede bedrifter; gratis husleie, skattefritak, medieomtale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**