Alvdal Venstre etterlyser ryddigere saksbehandling i kommunestyret

Ola Eggset (V) etterlyser i et brev til ordføreren mer forsiktighet i forhold til informasjon som spres under saksbehandlingen i politiske organ. Reaksjonen kommer etter at brev angående “Strømmen-saken” ble delt ut under kommunestyrets behandling sist uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Brevet lyder slik:

Til ordføreren i Alvdal

Venstre vil forbedre saksbehandlingen i kommunestyret.

Venstre vil i etterkant av kommunestyrets behandling av barnehagesaken på Strømmen 26. mars peke på noen oppmerksomhetspunkter knyttet til debattform, møteledelse og ansvarsbevissthet om roller.

Ola Eggset

Foto: A.Wahl

Forut for kommunestyrets behandling falt det mange kommentarer om saken skriftlig og muntlig fra ulike parter. Det må de involverte sjøl ta ansvar for, men den forutgående offentlige debatten påvirker sjølsagt behandlingen i kommunestyret. Følgelig falt det i selve møtet kommentarer som er uheldige og som burde imøtegås. Dette gjelder særlig kommentarer/påstander om kommuneansattes arbeidsutførelse. Én slik uttalelse ble umiddelbart beklaget av representanten sjøl og øvrige ble rettmessig tilbakevist av Arbeiderpartiets Stein Roar Kvam og av rådmannen.
Etter at behandlingen av saken var åpnet, ble det også delt ut innkomne skriftlige henvendelser, blant dem én fra Strømmen kretslag. Når henvendelser i tilknytning til en sak deles ut i et møte, gis de også status som dokumenter i saken. Det stiller betydelig krav til rådmannens og møteleders handtering av alle innkomne uttalelser som man velger å dele ut. Henvendelsen fra Strømmen kretslag hadde eksempelvis påstander om vanstyre i Strømmen barnhage, noe kommunestyret sjølsagt ikke stiller seg bak. Påstanden ble heldigvis imøtegått av rådmannen på ryddig vis, og kommunestyret sikret at hans imøtegåelse ble protokollert. Følgelig kan man si at en ryddig handtering er ivaretatt fra kommunestyrets side, formelt sett.

Venstre mener det normalt er riktig å dele ut dette og tilsvarende dokumenter, men det er uforsiktig av ordføreren å gjøre det uten nødvendig gjennomgang på forhånd. Slik uforsiktighet kan være uheldig for ivaretakelsen av kommunestyrets ulike roller, blant annet som arbeidsgiver og myndighetsutøver.

Kommunestyregruppa i Venstre mener vi så langt mulig bør unngå liknende hendelser i framtida. To tiltak kan være aktuelle:
1) Øvelse i debattkultur og rolleforståelse blant kommunestyrets medlemmer, med fokus på arbeidsgiverrrollen
2) Ordfører og rådmann må sjøl forsikre seg om at dokumenter som legges ut i møter i folkevalgte organer er gjennomgått slik at påstander og opplysninger som framkommer kan handteres på hensiktsmessig måte. Ordfører har, i egenskap av møteleder og den fremste blant kommunestyrerepresentantene, et særlig ansvar for å påse at kommunestyret som organ ikke tas til inntekt for påstander som i innhold og/eller form kan være uheldige eller uriktige.
Venstre anmoder om at ordføreren iverksetter tiltak i tråd med de to punktene over.

Med hilsen
Kommunestyregruppa i Venstre
Ola Eggset
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**