Til innhold
Alvdal Venstre 2023
Foto: Klara Skovro Thoresen

Alle skal bli sett, hørt og behøvd.

Alvdal Venstre

Alvdal er mulighetenes bygd, hvor det er høyt under taket og alle kan leve frie, miljøvennlige og meningsfulle liv. Næringslivet, frivilligheten og kommunen spiller alle en viktig rolle – og alle skal bli sett, hørt og behøvd.

Utviklingen av Alvdal er avhengig av kloke, kreative og modige politikere. Skal Alvdal være en spennende utviklingsaktør, attraktiv arbeidsgiver og effektiv leverandør av gode tjenester, trengs politiske prioriteringer preget av djervhet, ansvarlighet, framsyn og åpenhet.

Alvdal Venstre legger særlig vekt på folkehelse, natur, miljø og klima, og kulturutvikling.

Vår ordførerkandidat er Anne Goro Tronsmo Haugland.

Våre hjertesaker

 • Næring og nyskaping

  Alvdal har et solid og fremoverlent næringsliv. Venstre mener det er viktig å bygge på eksisterende virksomheter og samtidig være pådriver for nyskaping. Omstillingene samfunnet må gjennom vil åpne for nye typer næringer. For eksempel blir det stadig flere av oss som jobber hjemmefra. Venstre vil arbeide for å tilrettelegge for disse, samt videreforedling av lokalt produsert råvare.

 • Natur, miljø og klima

  Alvdal skal være medspiller, pådriver og ta eierskap i arbeidet med å håndtere klima-, miljø- og naturutfordringene. Som lokalsamfunn må vi erkjenne utfordringene og våge å ta upopulære politiske grep, og Venstre vil arbeide for å stoppe naturtap og nedbygging av dyrka jord. Alvdal har særlig ansvar for villreinstammen i Alvdal vestfjell. Etablering av nye, ikke vedtatte hytteområder vest for Glåma er derfor uaktuelt.

 • Stedsutvikling

  Venstre vil vise at i Alvdal har vi plass til nye næringsvirksomheter, initiativer og et mangfold aktiviteter. I tillegg til å være en gratis møteplass og storstue, kan biblioteket være et folkeverksted for bytte, deling og gjenbruk av det meste. Venstre jobber for lokal utvikling, på tvers av lokale og regionale næringsaktører, kommunen og andre offentlige aktører. Sammen med andre kommuner skal vi arbeide for elektrifisering av Rørosbanen og sørge for bedre kollektive transportløsninger både kommunene imellom og til større steder.

 • Folkehelse, oppvekst og velferd

  I regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse etterlyses det fokus og kompetanseheving rundt livskvalitet og vår mentale helse, både på tvers av sektorer i kommunen og i befolkningen. Fritids- og kulturarenaer, samt gratistilbud som levende bibliotek, trekkes frem som viktige forebyggere for alle generasjoner. Boforhold, ensomhet og sosiale medier blir også viktige fokusområder.

 • Kultur

  Kultur er en driver i utviklingen av Alvdal. Det frivillige kulturlivet, profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere skaper opplevelser og tilfører ny giv, nye idéer og energi til bygda. Kulturnæringer er grønne og fleksible, og styrker samhold og identitet. Venstre mener fremtidens næringsliv trenger mye av den kreativiteten og mange av de kvalitetene kulturarbeidere kan by på. Kultur kan spille en viktig rolle for god folkehelse og spennende stedsutvikling.