Tiltakspakke for det nyskapende og miljøvennlige næringslivet

For Venstre er det avgjørende viktig at krisen ikke utelukkende brukes til konserverende tiltak, men til å skape varige forbedringer som både bidrar til å løse klimakrisen og finanskrisen. Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen til å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig og nyskapende næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil legge stor vekt på tiltak som kan fremme teknologiutvikling og innovasjon. Vi vil bruke både skattesystemet og direkte tilskudd for å øke satsingen på næringsrettet forskning, øke bedriftenes investeringer i forskning og utviklingsarbeid og stimulere bedriftene til å investere i ny teknologi og utvikling av nye produkter.

MILJØTILTAK
Økte avskrivningssatser for investeringer i fornybar energi
Opprette et eget investeringsselskap "KlimaTek" for investeringer i klimateknologi, klimagründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende bedrifter og industri.
Utvide SkatteFunn-ordningen for miljørettet forskning hvor små og mellomstore bedrifter får skattefordeler når de jobber med forskningsprosjekter.
Innføre miljøbilpremie på 25.000,- for lavutslippsbiler

TILTAK FOR OMSTILLING OG KUNNSKAP

Mer fleksible permitteringsregler: Redusere permitteringsgraden fra 50% til 20%
Forbedre og styrke SkatteFunn-ordningen
Økte bevilgninger til universitet og høyskoler
Økte tilskudd til bedriftsintern opplæring.
De som starter for deg selv etter endt studie, får ikke renter på studielån.

SKATTETILTAK:
Økte avskrivningssatser for investeringer i maskiner
Halv arbeidsgiveravgift for lærlinger
Reversering av skatteøkninger for 2009 som rammer bedriftene generelt og familieeide spesielt
Oppheve taket i regjeringens skattekredittordning
Utsette innbetaling av 2008-skatt til 1.9.2009 for å styrke bedriftenes likviditet.
Halvere arbeidsgiveravgiften for en periode.

I tillegg til viktige tiltak på skatte- og miljø/klima-siden viser Venstre spesielt til tiltakene om mer fleksible permitteringsordninger og økte bevilgninger til bedriftsintern opplæring som viktige for omstilling og videreutvikling av bedriftene. – I dag er kravet at man må være minst 50 prosent permittert for å få dagpenger. Konsekvensen av dette er at mange bedrifter permitterer ansatte helt og fullt. – For alle parter, både de ansatte, bedriftene og samfunnet, er det bedre å legge til rette for bedriftene slik at de kan innføre 4-dagersuke og at staten betaler for den femte dagen, dersom dette passer bedriftene. Vi mener det i større grad også vil sikre kompetansen over tid.

Et annet viktig grep er at Venstre vil sette av 100 mill kr ekstra til ulike tiltak for bedriftsintern opplæring. På denne måten kan mange bedrifter beholde ansatte i arbeid og la dem tilegne seg ny kunnskap, i stedet for å permittere dem.

Dessuten foreslår Venstre også å opprette et eget investeringsselskap, Klimatek, som skal kunne investere målrettet i den type bedrifter vi trenger i framtiden: De miljøvennige teknologibedriftene og i omstillinger av bedrifter i mer miljøvennlig retning. Venstre foreslår i første omgang at selskapet tilføres en investeringskapital på 500 mill kroner og legger opp til at private investorer kan gå inn med en tilsvarende del. — Dette vil være et velegnet virkemiddel for å investere i klimavennlig teknologi og klimagründere som nå sliter med finansiering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**