– Regjeringen må forplikte seg i forskningspolitikken

Venstre fremmet i dag et representantforslag i Stortinget om grunnleggende prinsipper for å sikre en offensiv forskningspolitikk. – Det er tvingende nødvendig at de rødgrønne partiene forplikter seg til noen grunnleggende prinsipper i forskningspolitikken, og at de gjør dette i forbindelse med forskningsmeldingen som er varslet å komme over påske, sier Venstres forskingspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre mener det er helt avgjørende at blant annet prinsippene om langsiktighet, forutsigbarhet og strategisk prioritering av forskningsmidler legges til grunn for den kommende forskningsmeldingen.

Strategisk handlingsrom
– Dette er nødvendig for å sikre strategisk handlingsrom for forskningen og en offensiv forskningspolitikk i tiden som kommer, understreker Dørum, som viser til at den rødgrønne regjeringens forskningspolitikk har vært en katastrofe for norsk forskning og høyere utdanning:

 -Den rødgrønne regjeringens forskningspolitikk har vært en katastrofe, mener Odd Einar Dørum.

-Den rødgrønne regjeringens forskningspolitikk har vært en katastrofe, mener Odd Einar Dørum.
Foto: Microsoft

Gjennom det såkalte "hvileskjæret" har basisbevilgningene til universiteter og høyskoler blitt redusert og deretter tilbakeført — med den konsekvens at sektorens finansiering har blitt hengende etter i forhold til behovet.
Manglende kompensasjon til universiteter og høyskoler i forbindelse med økte lønns- og pensjonskostnader har begrenset institusjonenes handlingsrom.
Bruken av avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping har nærmest redusert dette til et regulært driftsfond, noe som igjen har redusert muligheten for store strategiske satsinger.
Brudd på den vedtatte opptrappingsplanen for stipendiater har ført til forsterkede rekrutteringsproblemer i sektoren.
Regjeringen har heller ikke har gjort nok for å styrke den næringsrettede forskningen, bl.a. i forhold til SkatteFUNN, BIA og IFU/OFU.

– Det er et paradoks at Regjeringen ikke har vist evne og vilje til å oppfylle den gjeldende forskningsmeldingen. Ambisjonene fra denne meldingen, som det var bred enighet om, må de rødgrønne partiene forplikte seg til, krever Dørum.

Utfordrer de rødgrønne
– Venstre utfordrer derfor regjeringspartiene til å slå fast at norsk forskningsinnsats skal økes til 3 pst. av BNP innen 2013; at Fondet for forsk¬ning og nyskaping må økes til 100 mrd. kroner allerede i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai, som en gradvis opptrapping til en fondsbeholdning på 150 mrd. kroner i 2010; samt at retningslinjene for bruk av avkastningen til Fondet for forskning og nyskaping må klargjøres, for på denne måten å sikre at avkastningen benyttes til strategiske satsinger, sier Dørum.

Representantforslaget fra Venstres Odd Einar Dørum, Leif Helge Kongshaug og Trine Skei Grande forventes å bli behandlet parallelt med forskningsmeldingen når denne blir lagt frem etter påske.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**