– Seier for miljøet

Venstre fremmet før jul et forslag om å endre Kommuneloven slik at også kommunene får krav om å rapportere om miljø i sin årsberetning. Private bedrifter har idag krav om en slik miljørapportering ihht Regnskapsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre ser ingen grunn til at ikke kommunene også bør foreta en slik miljørapportering. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa var i brev til Stortinget negativ til et slikt miljøkrav, men Venstres forslag fikk likevel støtte da det ble endelig behandlet i Kommunalkomitéen igår onsdag.

I vedtaket ber nemlig flertallet i komitéen regjeringa om å fremme forslag om at kommuneloven får et tillegg der det presiseres at det i årsberetninga skal gis en status over det kommunale miljøarbeidet.

Venstres logo

Foto: Venstre

– Det bør være like naturlig å stille krav til kommunene om årlig miljørapportering, som å stille krav til det private næringsliv om å gjøre det samme, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson, Vera Lysklætt.

– Jeg er svært fornøyd med at regjeringspartiene nå støtter Venstres forslag om at også kommunene bør foreta en miljørapportering, på tross av at kommunalminister Kleppa var negativ til dette, sier Vera Lysklætt.

– Vi ser ingen gode grunner til at ikke kommunene skal ha samme rapporteringskrav om miljø som private bedrifter, sier Vera Lysklætt.

Vera Lysklætt i stortingssalen

Foto: Venstre

Regnskapsloven § 3-3 pålegger private bedrifter å rapportere om miljø i sin årsberetning:
“Det skal gis opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.”

Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra til så mye som 15 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Norge gjennom sin virksomhet og sine virkemidler.

– Kommunene er derfor en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og for å nå de målene for reduksjoner i klimagassutslippene som Stortinget har vedtatt, sier Venstres Vera Lysklætt.

Venstre mener innbyggerne har krav på en redegjørelse om miljøstatusen til kommunens egen virksomhet som f.eks. energibruk i kommunale bygg, kommunens avfallshåndtering, kommunens vektlegging av miljøforhold i sin innkjøpspolitikk og hvilke transportmidler de ansatte benytter i kommunens tjeneste.

– Det er naturlig at kommuner, i samarbeid med private og andre offentlige instanser, faktisk utarbeider målekriterier og årlige statusrapporter for den generelle miljøstatusen i kommunen og gjerne som et verktøy i oppfølging av lokale klima- og energiplaner. At kravet om miljørapportering nå skal nedfelles i Kommuneloven er et viktig miljøsignal, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson, Vera Lysklætt, fornøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**