Innovasjon med mange ord

I Østlands-Posten 4. april kommenterer Steinar Gullvåg (AP) regjeringens melding “Et nyskapende og bærekraftig Norge” som ble lagt fram i mars. Det er bra at regjeringen nå endelig har fått fram et dokument om dette svært viktige området. Det sørgelige er at det er så alt for mange ord og lite konkrete forslag til handling i det som er levert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Innovasjon

Foto: Microsoft

Dette påpekes også av Venstre i rapporten når det sies at istedenfor å iverksette konkrete tiltak for å fremme innovasjon, "nøyer regjeringen seg med å skape en illusjon av handling ved å utarbeide meldinger." Fra Venstre deler vi absolutt regjeringens visjoner. Det blir imidlertid en nokså "flau" affære når man ikke er konkret og viser tegn til å følge opp med praktisk politikk.

Muligheter for innovasjon

Norsk næringsliv har for alvor begynt å se konsekvensene av et vanskeligere marked som følge av generell sviktende etterspørsel.

Gullvåg omtaler i kommentaren Parker Scanrope i Tønsberg som en bedrift som har hatt evnen til å fornye seg. Videre trekker han fram bilindustriens utfordringer og at aluminium bl.a. er framtiden i denne industrien. – Det er ikke mye "virkelig" innovasjon over disse eksemplene, som hver på sin måte representerer satsing innenfor tradisjonell fossilavhengig industri. På en måte kjennetegner kanskje dette også regjeringens holdning til innovasjon?

Fra Venstres ståsted mener vi at framtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Det må gis rom for å få fram nye teknologiområder hvor vi i Norge kan gjøre oss godt bemerket ute i verden.

Av den grunn burde meldingen ha inneholdt konkrete tiltak med formål om investeringer i klimateknologi, klima-gründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv.

Vi mener takten i innovasjonsevnen må økes betraktelig. Det må satses betydelig mer på forskning generelt og næringsrettet forskning spesielt.


Forenkling og tilgang til kapital

I dag finnes det enkelte offentlige støtte — og tilskuddssordninger. For svært mange oppleves disse som uoversiktlige og svært vanskelige, og dette igjen kan være med på å hemme verdifull nyskaping. Det må ikke bli slik at de med de gode ideene går til grunne mens de som er flinkest til å finne ut av støtteapparatet blir belønnet.

Det som er bra for de store bedriftene er sjelden like bra for de små. Av den grunn må fokuset være en tilrettelegging av ordninger for næringslivet som støtter opp under små og mellomstore bedrifter.

Kombinert med dette må de bedriftene som satser på nye områder gis enklere og bedre tilgang til risikokapital. Venstre ønsker ingen nye store statlige investeringsfond. Det som må til er enkle ubyråkratiske ordninger som gir en belønning til dem som tør satse og som lykkes.

Det er ikke til å legge skjul på at mye av den nyskapingen som skjer i dag, skjer innenfor etablert næringsliv. Imidlertid er det dessverre slik at mange gode ideer aldri blir realisert. Venstre har derfor foreslått en KapitalFunn-ordning for å sikre gründere lettere tilgang til risikovillig kapital, gjennom å gi skattestimulans for private investorer. Selvsagt må det også sikres bedre tilgang til kapital for denne type nyskaping gjennom det offentlige virkemiddelapparatet.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: Ulf Lund Halvorsen

Venstre mener at kombinasjonen av forskning, utdanning og skattesystem er viktige elementer for framtidens arbeidsplasser og et bestående velferds-Norge.

Framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, og derfor vil Venstre ha en politikk som skaper og støtter nyskapning og gründere.

Kåre Pettersen
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**